Linnamajandus- ja planeerimisosakond

 

Angeelika Pärna

linnaarhitekt

Lai 20,kabinet  210         
322 5893; +372 5750 2821                angeelika.parna[at]rakvere.ee     
E,T 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond: Rakvere linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning linnakujundusega seotud küsimused

Marianne Klopets

ehitusinsener

Lai 20, kabinet 101
322 5823; +372 5334 1870

marianne.klopets[at]rakvere.ee
K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustööd
Heldur Veidenbaum
ehituse
peaspetsialist
  
Lai 20, kabinet 208        
322 5827,  + 372 523 1305      heldur.veidenbaum[at]rakvere.ee  T 9.00-12.00, K 14.00-17.00
Tegevusvaldkond: ehitusload, kasutusload, teatised, planeerimis- ja ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid, ehitisregistrile andmete esitamine

Tiia Rüütel
ehituse spetsialist

Lai 20, kabinet 208
322 5894                     tiia.ruutel[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute nõuetele vastavuse kontrollimine; ehitus- ja kasutuslubade taotluste ja teatiste menetlemine ehitisregistris

Inge Kuhi

maakorraldaja

Lai 20, kabinet 209         
324 0312  inge.kuhi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maakorraldusega ja maamaksuga seotud küsimused

Lennart Korbe

teedeinsener

Lai 20, kabinet 101         
322 5824, + 372 505 3361          lennart.korbe[at]rakvere.ee            
T 14.00-16.00      

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate ning teerajatistega seotud küsimused, kaevelubade väljastamine, tänava sulgemise loa väljastamine, tänavavalgustusega seotud küsimused, liikluskorraldustööde organiseerimine

Kärt-Mari Paju

linnaaednik

 

Lai 20, kabinet 214
322 5826, +372 5340 3506
 
kart-mari.paju[at]rakvere.ee
 

Tegevusvaldkond: haljasaladega seotud küsimused, linna kalmistute haldamise korraldamine, mänguväljakutega seonduv, raielubadega seotud küsimused

Rita Trasberg

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 103
rita.trasberg[at]rakvere.ee
322 5874, +372 5191 5900

T 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Piret Laus

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 103
piret.laus[at]rakvere.ee
322 5890, +372 524 9296

K 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Mati Jõgi
linnavaraspetsialist

 

Lai 20, kabinet 207
322 5883, +372 525 5167
mati.jogi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavaraga seotud küsimused, taksoveoga seotud küsimused

keskkonna-
spetsialist
Lai 20, kabinet 214

 
Tegevusvaldkond: jäätmehooldusega seotud küsimused, hulkuvate loomadega seotud tegevuste korraldamine, keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine, linnametsaga seotud küsimused.
Erkki Leek              planeerimis-
spetsialist

Lai 20, kabinet 214
322 5828,  + 372 5661 0001   
erkki.leek[at]rakvere.ee
T 10,00-12,00, K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: geodeetiliste mõõdistamised, detailplaneeringud

Marju Püümets

linnakunstnik

Lai 20, kabinet 210
322 5899, +372 5308 1454 
marju.pyymets[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakujundus, välireklaam

Kalle Koidumäe

kalmistuvaht

Rahu 17a (Rahu hall)
327 7035, + 372 5343 7770       kalle.koidumae[at]rakvere.ee
T-R 8.00-18.00, L 08.00-12.00   lõunapaus 13.00-14.00

Tegevusvaldkond: kalmistute haldamine, hauaplatside kasutusse andmine

Margit Tiidemaa majandusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            
325 1255 + 372 517 2397 margit.tiidemaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse majandusküsimused
Urmas Kärdi haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 101           
+ 372 520 2074 urmas.kardi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine
Ardi Adermaa haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            
+ 372 515 0391 ardi.adermaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine

Arne Flink majandusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            
+ 372 525 5977 arne.flink[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine