6.03.14

Linna teehoiu arengukava

 

 

Kinnitatud: Rakvere linnavolikogu 25.veebruari 2009.a. määrusega nr.4

 

RAKVERE   LINN

 

 

Rakvere linna tänavate ning kõnniteede teehoiukava

aastateks 2009-2011 ja visioon aastani 2019

 

 

Rakvere  2009

 

 

1. Sissejuhatus

 

Teehoiu korraldajaks on Rakvere linnas teeseaduse § 25 lõikest 3 lähtuvalt Rakvere Linnavalitsus.

 

Rakvere linna tänavate teehoiukava on koostatud kolmeks aastaks ja vajadusel seda uuendatakse. Teehoiukava koostas Rakvere Linnavalitsus lähtuvalt vajadusest saada ülevaadet linnatänavate remondivajaduste ja võimaluste üle lähiaastatel ning pikemas perspektiivis.

 

Teehoiukava koostaja taotluseks on koostada võimalikult konservatiivse lähenemise kaudu Rakvere linna vajadusi ning võimalusi arvestav teehoiukava, mille abil oleks võimalik koostada Rakvere linna eelarvet teede ehituse- ja planeerimisega seonduvate rahastamiste osas. Teehoiukava võimaldaks planeerida võimalikke projektitegevusi ja nende rahastamist nii riiklikest kui ka välisvahenditest.

 

Teehoiukavas iseloomustatakse vajalikke tegevusi tee seisukorra parandamiseks, perspektiivseid teede ehitusi, ristmike arendamisi ning seotud projekte teehoiu planeerimisel. Teehoiukava on seotud Rakvere linna teede registriga (tänavate register), milles tuuakse välja tänavat iseloomustavad tehnilised näitajad. Teederegistri haldajaks on Rakvere Linnavalitsuse teedeinsener. Registrisse tehakse täiendusi ja parandusi jooksvalt vastavalt uute olukordade tekkele (näiteks: uute tänavate ehitus, tänavakatete muutused, pindalade muutused jne). Teede register on aluseks linna planeeringute koostamisel (sh üldplaneering), statistiliste aruannete koostamisel, teehoiukava arendamisel ja muude erinevate ülevaadete teostamisel.

 

Käesolevasse teehoiukavasse on toodud rahalise väljendusena lähiaastate planeeritavad tööd, mis on täna teada. Lähtuvalt linna tegelikust arengust, eraarendajate tegevusest ja võimalikest uutest liikluskorralduslikest tegevustest on sageli vajalikud operatiivsed korrektuurid tegevustesse. Selline tegevus kooskõlastatakse Rakvere Linnavalitsusega ning võimalusel ka linnavolikogu majanduskomisjoniga. Enamus juhtudel lähtuvad muutused linnavolikogu poolt kehtestatud detailplaneeringute elluviimisest või operatiivsete liiklusohutust tagavate tegevuste läbiviimisest. Operatiivotsused vaadatakse läbi Rakvere Linnavalitsuse juures töötavas liikluskomisjonis, mis võtab nõuandava seisukoha ja see on aluseks järgnevate otsuste tegemisel.

 

Teehoiukavas kasutatavad lühendid:

 

Asfalt-betoonkate      A/B

Munakivikate             Mk

Kruusakate                 Kr

Pinnaskate                  Pi

Killustikkate               Kil

Sillutis                        Si

 

 

2. Teehoiukava eesmärk

 

Teehoiukava eesmärgiks on anda avalikkusele (sh linnakodanikud, ettevõtjad, erinevad organisatsioonid ja seotud isikud) teada linna tänavavõrgu korrashoiul planeeritavatest tegevustes. See võimaldab luua järjepidevuse planeeritavates tegevustes ja tagada teede korrasoleku, ohutuse ja säästlikud liiklustingimused ning kasutada säästlikult ja otstarbekalt teehoiuks eraldatud vahendeid.

 

 

 

3. Teehoiu rahastamine

 

Teehoiu rahastamine toimub peaasjalikult Rakvere linna eelarvest ja erinevatest projektidest. Teehoiu rahastamiseks eraldatakse riigieelarvest vahendeid kütuseaktsiisist tulenevast tulust riigieelarvesse. Kohalike teede (sh linnatänavate) korrashoiuks on eraldatud vahendeid alljärgnevate põhimõtete järgi:

2005.a.   5% kogu riigi teehoiuks eraldatavatest vahenditest

2006.a. 10% kogu riigi teehoiuks eraldatavatest vahenditest

2007.a. 15% kogu riigi teehoiuks eraldatavatest vahenditest.

2008.a. 15% kogu riigi teehoiuks eraldatavatest vahenditest

2009.a. 10% kogu riigi teehoiuks eraldatavatest vahenditest

 

Nimetatud osakaalu protsendid ei sisalda välisabi vahendeid, mis on seni suunatud vaid riigimaanteede teehoiu korraldamiseks.

 

Riigieelarvest eraldatavate vahendite laekumine kohalike teede hoiuks on seotud riigieelarveliste otsustustega ja tegeliku kütuseaktsiisi laekumisega.

 

 

 

Tabel 1

 

Rakvere linnale teedehoiuks eraldatud vahendeid riigieelarvest

 

 

2005

2006

2007

2008

2009**

2010*

2011*

2012*

Tuhat krooni

1150

2698

4584

6916,2

3754,9

4755

5004

5256

Allikas: Rakvere Linnavalitsus

 

*Prognoosi aluseks on „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2009-2012" korralduse eelnõu seletuskiri esitatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt seisuga 13.11.2008.a..

** Alus: Vabariigi Valitsuse korraldus 27.01.2009 nr 24 „Avalikult kasutatavate teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2009. aastal".

 

 

 

Teehoiukava koostamisel on arvestatud ka linna eelarve võimalike täiendavate eraldistega teehoiuks.

 

 

Tabel 2

 

Eraldised Rakvere linna eelarves teehoiuks kokku

 

 

2005

2006

2007

2008

2009**

2010*

2011*

Tuhat krooni

10 407

13 268

12 802

14 973,1

12 345,5

15 311

15 887

Allikas: Rakvere Linnavalitsuse

 

* Prognoos tugineb „Rakvere linna arengukava aastateks 2007-2019" kinnitatud Rakvere linnavolikogu määrusega nr 38 29. oktoobrist 2007.a. planeeritud eelarvestrateegia peatükist.

**Rakvere linna 2009. aasta eelarve.

 

Lähtudes seni kehtinud reeglitest on vähe erinevaid projektipõhiseid rahastusvõimalusi siseriiklikest ja EL projektidest.

 

Eelmisel EL tõukefondide rakendusperioodil 2004-2006 suunati valdav osa projektipõhisest rahastusest riigimaanteedele. Kohalike teede (sh linnatänavate) teehoiutöödega seonduvaks rahastamiseks oli olemas erinevaid meetmeid, mille kaudu oli võimalik ehitada välja ühendusteid ettevõtluspiirkondadesse, rekonstrueerida ja ehitada teelõike ning elemente (näiteks sillad), mis tagavad erinevate ühendusteede toimimise. Samas oli võimalik esitada taotlusi ja rahastada teede projekteerimist. Selle näitena on valminud Rakvere linna ümbersõidul asuva riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Moonaküla viadukti silmusrambi projektlahendus.

 

Ühtekuuluvusfondi toel on alustatud ka tänase Rakvere linna raudteeülesõidu projekteerimist kahetasandiliseks ristumiskohaks, mis aitab kaasa ohutuse suurendamisele raudteeülesõitudel ning parandab tunduvalt linna liiklusskeemi ja transpordivahendite liikumise logistikat tervikuna. Projekt „Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel" tulemusel peaks valmima ehitusprojekt Rakvere linnas uue raudteeviadukti rajamiseks Arkna tee ja Kauba tänava ühendusena. Projekti kestvus on 18 kuud ja orienteeruv valmimisaeg 2009. aasta. Seisuga 13.11.2008.a. on valminud eelprojekt, algatatud detailplaneeringu koostamine ning valmimisel ka tehniline projekt.

 

Projekteeritava liiklussõlme ehitamiseks koostatakse rahastustaotlus EL Ühtekuuluvusfondile ehituse finantseerimiseks.

 

EL tõukefondide rahastusperioodil aastatel 2007-2013 on Rakvere linnas oluline lahendada mitmete tänavalõikude ja ristmike väljaehitamine, mis on seotud erinevate turismiobjektide teenindamise, ligipääsetavuse ja kasutussõbralikumaks muutmisega linna külaliste ning elanike tarbeks. Sageli on erinevate tootmisobjektide ja turismipiirkondade kasutamise eelduseks ja üldse võimalikuks kasutamiseks oluline näha tegevuste koosseisus ette ka teede ja parklate olemasolu või rekonstrueerimine.

 

Kaubanduskeskuste ja muude avalike objektide arendamisel kaasata tänavate ja ristmike väljaehitamisse arendajaid.

 

 

 

 

Objektide nimekiri, millede rahastamine on oluline korraldada ja tagada koos põhiobjektide arendamisega

 

-          Pika tänava rekonstrueerimine (lõigul Tallinna tn – Tõusu tn) – tänavalõigu rekonstrueerimine on oluline Vallimäe piirkonnas läbiviidavate projektidega samal ajal, et tagada uuendatava kontserdi-vabaajakeskuse ligipääsud (sh jalgsi ja transpordivahenditega) ning parkimiskorraldus. Juba tänaseks arenenud ja edaspidi arendatav linnus turismiobjektina vajab ligipääsuteede arendamist.

-          Vallikraavi tänava ja parklate rekonstrueerimine ja rajamine – tegevused seotud Vallimäe piirkonna arendusprojektide realiseerimisega, tagamaks piirkonnas ohutu liikluskorraldus ja ligipääsud ning parkimine.

-          Pika tänava piirkonna ühendusteede rekonstrueerimine – tänavad on vajalikud linna keskväljaku (keskuse tervikuna) ja Vallimäe-Tammiku turismi ja vaba aja piirkonna ühendamiseks jalgsi ning transpordivahenditega liiklejatele

-          Moonaküla viadukti  silmusrambi ja ristmike väljaehitamine – suurenenud liiklusvoogude tingimustes (ettevõtluse ja sadamate areng, turismivoogude suurenemine, üldine liikluse intensiivistumine jne) on oluline Rakvere linna ühe põhilise liiklussõlme väljaehitamine. Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee nr 5 ja linnatänavate ristumiskoha arendus on oluline rahvusvahelise transiidi ja kaubavahetuse liikumise kiiruse ning ohutuse tõstmise seisukohalt. 2008.a valmis ringristmik. Jätkuvalt on oluline projektikohase silmusrambi ehitus ühendamaks Jaama tänavat ja valminud ringristmikku Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänaval.

-          Rakvere linna kahetasandilise raudteeülesõidu/tunneli ehitus Arkna tee ja Kauba tänava ühendusena – objekti väljaehitus on esmatähtis kaubavoogude ja reisiliikluse arendamise seisukohalt nii maanteedel (linnatänavatel) kui ka raudteel. Tallinn- Narva raudteelõik on üheks peamiseks rahvusvahelise kaubavahetuse ja rahvusvahelise reisirongiliiklusega seonduvaks lõiguks, mille läbilaske suurendamine ja ohutuse tõstmine on olulised mitte ainult Rakvere linna, vaid ka Eesti riigi ja rahvusvahelisel tasandil.

-          Tuleviku, Niine ja Heina tänava liiklussõlmede arendamine – piirkonna liiklussõlmede arendamine on seonduv võimalike ja vajalike arengutega Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee nr 5 arendamisel Rakvere linna ümbersõidu ja Sõmeru valla Näpi ja Sõmeru piirkondade liikluslahenduste realiseerimisel, et suunata Rakvere linna Narva suunal sisenevaid liiklusvooge  ja tõsta ohutust.

-          Lennuki tänava piirkonna linnatänavate võrgu väljaehitamine – Lennuki linnapiirkonna tänavavõrgu väljaehitus on vajalik lähtuvalt piirkonna arendusprojektidest, mis oma põhiosas hõlmab ettevõtluspiirkonda. Eraldiseisva objektina on piirkonda planeeritud väikelennukite lennuväli. Elamuarendusega seonduv tänavavõrk omab oma mahult piirkonnas väiksemat tähtsust.

-          Võidu tänava rekonstrueerimine – tänava rekonstrueerimine seondub Rakvere Reaalgümnaasiumi sissesõitude ja õueala rekonstrueerimisega, millele lisanduvad seonduvalt kasutajatega vajalikud parklad kooli ja staadioni.

 

 

 

 

 

 

4. Linnatänavate seisukord

 

4.1. Üldandmed

 

Rakvere linna tänavate kogupikkus seisuga 1.november 2008.a. on 85 658 m. Tänavate kogupindala 546 235 m².

 

Oma katendite järgi jagunevad tänavad järgmiselt:

- asfaltbetoonkatteid  67 276 m

- munakivikatteid       1417 m

- kruusakatteid           15 041 m

- pinnasteid                 346  m

- killustikkatteid         1467 m

- sillutisega                 89 m

- betoonkatteid           22 m.

 

Teederegistrisse on kantud kokku 205 erinimega tänavat, sh 2 platsi (Parkali plats, Turu plats).

 

Koos arenduspiirkondadega on planeeringus tänavanime ja ka asukoha saanud kokku 222 tänavat ja platsi.

 

4.2. Linnatänavate seisukord

 

Linnatänavate seisukorra hindamist on seni teostatud visuaalselt. Erinevate liikluslahenduste ja koormuste hindamisel on kasutatud konsultantide abi. Senised dokumenteeritud linnatänavate hinnangud on antud lähtuvalt inseneribüroo osaühing Stratum uuringutest, mis on läbi viidud 1999 ja 2007 aastal. Rakvere Linnavolikogu 27.06.2008.a. määrusega nr 26 on kinnitatud „Rakvere linna liikluse arengukava 2008 – 2015"

 

Linnatänavate seisukorra hindamise seisukohalt oleks oluline viia läbi tänavate tasasuse uuringud. Seda on otstarbekas teostada tänavatel, millede puhul ei ole lähiperspektiivis (kuni aastani 2013) planeeritud vee-, kanalisatsiooni, keskkütte, side, gaasi või elektrisüsteemide ehitusi. Linnal on olemas ülevaade planeeritavatest vee- ja kanalisatsiooniehitustest lähiaastatel, kuid puudub ülevaade ja perspektiivne arenduskava muude ehituste osas tänavate territooriumidel. Sellise ülevaate puudumine toob endaga kaasa kaevetööd teiste ettevõtjate poolt juba rekonstrueeritud ja plaanis olevate rekonstrueerimistööde järgselt tänava aladel. See toob omakorda kaasa tänavate tasasuse muutused, sest sageli ei ole kontrollitav katete all teostatud tööde kvaliteet (puudub linnavalitsuse poolne pideva järelevalve võimalus ning ka võimalikud koormised paranduste tegemiseks ebakvaliteetselt teostatud tööde osas).

 

Tänavate tasasuse näitajaks on  IRL-arv (International Roughness Index), mis on rahvusvaheliselt heaks kiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus (arvutatakse standardse sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana 100 m lõigul - ühikuks mm/m). Mida väiksem on mõõtmistulemustel saadud IRL arv, seda tasasema tänavaga on tegemist.

 

Tänava katendite hindamisel kasutatakse veel teisigi arvestusmeetodeid (defektide hulk 100m tänaval jne).

 

Lähitulevikus on vajalik nimetatud uuringute teostamise korraldamine.

Tänavakatete üldine olukord on linnas tunduvalt paranenud. Tänavakatete tasasuse saavutamiseks kasutatakse valdavalt tänavaaukude parandamist (asfaltbetooniga või pigi-killustiku seguga) ja pindamist (erinevatest materjalidest ja fraktsiooniga killustikud). Pindamise rakendamine on üldjuhul odavaim tänava tasasuse saavutamise vahend ning tugev kaitse tee pinnale. Perspektiivselt peaks pindamise hulk linnas vähenema, kuna võetakse kasutusele uusi ja tunduvalt kvaliteetsemaid asfaltbetooni segusid. Vähema liiklusintensiivsusega piirkondades kasutatakse 2-kordset kruusakatete pindamist (nn tolmuvaba kate), et suurendada tolmuvabade katete hulka (pindamismeetodid on odavamad ja annavad seeläbi võimaluse suuremate pindade katmiseks olemasolevate eelarvete piires).

 

 

5. Tänavate teehoiutööde prioriteedid.

 

Rakvere linna tänavate teehoiutööde prioriteedid on otseselt seotud konkreetse tänava asukohaga ja liiklusintensiivsusega. Tänavad on jagatud kolme gruppi.

 

Esimese grupi moodustavad linnatänavad, mis tagavad linna sidumise seda ümbritsevate maanteedega, linna eri piirkondade vahelised tänavad, kesklinna piirkonda teenindavad tänavad ja platsid. Oluliseks on ka ühiskondliku transpordi kulgemine. Grupi moodustamisel lähtuti hinnangust, kus sinna kuuluvate tänavate osaline või täielik sulgemine või muul viisil liikluse takistamine tooks kaasa linnaliikluses suured ümberkorraldused ja eriolukordade tekke.

 

Teise grupi moodustavad tänavad, mis seovad täiendavalt esimese grupi tänavaid ja pakuvad vajadusel alternatiivseid liikumisvõimalusi teesulgude või muul viisil liikluskorralduse ümberkorraldamisel esimese grupi tänavatel. Grupi tänavate sulgemine toob endaga kaasa vähem liikluskorralduslikke probleeme linnaliikluse suunamisel.

 

Kolmanda grupi moodustavad ülejäänud tänavad, mis on üldjuhul elamukvartalite ja tööstusalade sisesed tänavad, millede sulgemine on lokaalse iseloomuga ja ei too endaga kaasa suuremaid liikluskorralduslikke muudatusi linnaliikluses.

 

Teehoiutööde aastaringne korraldamine ja kavandamine lähtub eeltoodud gruppidest. Üldine eesmärk on võimaluste piires vähendada linnas tolmuseid katendeid, asendades neid asfaltbetoon või muude tolmuvabade katetega. Eesmärgiks on likvideerida lähtuvalt teede prioriteetide järjekorrast auke ja muid tänavate katte defekte alates varakevadest ja teetööde teostamise võimalustest. Seejärel korraldatakse vajalikud pindamistööd ja teostatakse teede märgistus.

Talvisel teehoiul kasutatakse libedusetõrjeks kloriide ja erinevaid soolaühendeid ning liivatamist. Kasutatavad meetodid sõltuvad ilmastikust (sh välistemperatuurist) ja tee grupist. Kasutada olevad rahalised ressursid võimaldavad sahkamist kogu linna territooriumil. Muud libedusetõrjet kasutatakse esimese grupi ja kesklinna tänavatel.

 

Tänavate hoolet korraldatakse riigihangete läbiviimise kaudu sõlmitud lepingute alusel. Lepingute periood on olnud kuni 3 aastat.

 

Kruusakattega tänavate seisundi parandamiseks kasutatakse ka greiderdamist. Kruusakatete asendamine tolmuvabade katetega on seni seotud vee- ja kanalisatsioonitorustike arendamisega. Kruusakattega tänavad on vaid neis piirkondades ning tegevused on planeeritud peale veemajandusprojektide ( VMP ) realiseerumist.

 

 

6. Tänavate teehoiutööde maksumused

 

Aasta aastalt on teehoiutööde maksumused kasvanud. Kallinenud on nii tööde teostamine (mehhanismide kasutamine) kui ka kasutatavad materjalid.

 

Alljärgnevalt toome ära teehoiutööde arvestuslikud hinnad seisuga suvi 2008.a.

- Tänavaaukude täitmine (sh freesimine, pigitamine ja täitematerjal asfaltbetoon) 300 kr/m²

- Asfalteerimine  ..................................................................................................... 200 kr/m²

- Tolmuvaba katte paigaldus (2 x pindamine)  ....................................................... 100 kr/m²

- Greiderdamine  .....................................................................................................            600 kr/tund

- Betoonkividest sillutis  .........................................................................................            450 kr/m²

- Betoonist äärekivid ja paigaldus  ..........................................................................            300 kr/m 

- Väike äärekivi paigaldus koos piirneva haljastusega  .......................................... 200 kr/m

- Lumetõrjetööd

            - sahkamine  ...............................................................................................  500 kr/tund

            - soolatamine .............................................................................................. 500 kr/tund

            - sool (kloriidid) .........................................................................................  1100 kr/tonn

- Tänavate puhastus tolmuimejaga  ........................................................................ 780 kr/tund

 

Linnatänavate greiderdamine 1 x on teostatav üldjuhul 4 tööpäevaga (a`8 tundi).

 

 

7. Liikluskorraldusvahendite vahetamine ja paigaldamine

 

Liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja vahetamisega tegeleb riigihanke tulemusel Rakvere linnas osaühing Rakvere Signaal.

 

Uute ja liiklust ümber korraldavate liikluskorraldusvahendite paigaldamine arutatakse eelnevalt läbi Rakvere Linnavalitsuse liikluskomisjonis.

 

Vastavalt vajadusele vahetatakse välja nii vananenud, katkised kui ka avariilised liikluskorraldusvahendid (edaspidi märgid). Uued märgid paigaldatakse vastavalt liikluskorralduse muudatustele, uute objektide rajamise järgselt ja muudel vajadustel.

Osaühing Rakvere Signaal paigaldab Rakvere linna tellimusel ka ajutisi liiklusmärke.

 

Juhtudel, kui teemaa piirkonnas teostatakse erinevaid töid (tee remont, erinevate kommunikatsioonide paigaldamine, kaevetööd, piirnevad ehitustööd, mis takistavad liiklust, muud teesulud, mis tingitud avalikest üritustest jne) on märgid kohustatud paigaldama tööde teostaja või avaliku ürituse korraldaja, kes ka vastutab märkide standardijärgse paigalduse eest. Avaliku teemaa sulgemine kõigil juhtudel (va erinevad avariid), tuleb see kooskõlastada Rakvere Linnavalitsusega.

 

Rakvere Linnavolikogu 14.02.2007.a. määrusega nr 43 on kehtestatud Teede ja tänavate sulgemise maks

Rakvere Linnavalitsuse 17.12.2007.a. määrusega nr 6 on kehtestatud Avalikult kasutatava tee sulgemise kord

 

 

8. Teehoiutööde planeerimine ja objektide maksumus

 

Tänavatel ja platsidel teostatavate teehoiutööde maksumused on toodud tabelis 1. Maksumused on esitatud üldjuhul 2009 kuni 2011 planeeritavate tööde kohta. Muude tööde maksumused on tänavate kaupa kirjeldatud.

 

Tänavad on esitatud kolmes grupis. Tänavate renoveerimise kavandamisel on jagatud tänavad nelja tegevusjärku:

1 – tänavad, mis on korrastatud ja vajavad jätkuvat hooldust (kollane värv)

2 – tänavad, mida on võimalik kohe renoveerida ja korrastada (roheline värv)

3 – tänavad, kuhu pikemas perspektiivis nähakse ette trasside ehitusi või seni väljaehitamata tänavad (helepunane värv)

4 – tänavad, kus lähiaastatel planeeritakse tänavaaluste rajatiste renoveerimist või ehitamist, VMP (punane värv).

 

Tabelis 2 on toodud erinevate hooldustööde planeeritavad maksumused aastatel 2009 kuni 2013. hinnad on arvestuslikud ja võivad muutuda hangetest ning ühikhindade kallinemisest lähtuvalt. Greiderdamise ja pindamistööde kallinemist ei planeerita, sest lähtutakse olukorrast, kus kruusakattega tänavate hulk väheneb ja pindamist kasutatakse mahuliselt vähem (uued kasutatavad materjalid annavad parema kvaliteedi teedeehitusel).

 

Tabelis 3 on toodud planeeritavad lähiaastate projekteerimistööd. Hinnad lähtuvad suvel 2008 kehtivatest projekteerimishindadest. Hinnad ei sisalda võimalikke eritööde  (elektriprojekt, kommunikatsioonide ümberehitus) maksumusi.

 

Tabelis 4 on toodud planeeritud bussipeatuste ümberehitused. Tänavate jätkuv arendamine võib tuua kaasa ka muid bussipeatuste ümberehitusi. Tabelis kajastuvad vaid planeeritavad iseseisvad bussipeatused. Tänavatega koos rekonstrueeritavad peatused sisalduvad tänavate rekonstrueerimise projektides ja maksumustes ( näiteks Fr. R. Kreuttzwaldi tänava rekonstrueerimine Näituse tn ja Ilu pst vahelisel lõigul).

 

Tabelis 5 on toodud parklate teadaolevad ümberehitused või rajamised lähiaastatel. Esitatud on ka hinnangulised maksumused. Kindlasti toob tänavate ehitus ja kinnisvara arendus juurde parklapindade ehitusvajadusi. Siis lülitatakse need ka vajalike tegevuste loetellu ja planeeritakse sellele vahendeid.

 

9. Seotus kehtivate planeeringute ja kavadega.

 

Käesoleva teehoiukava on koostatud lähtuvalt kehtivatest arengukavadest ja planeeringutest. Arvestatud on koostamise hetkel olemasolevaid planeerimisdokumentide eelnõusid ja teisi lähteseisukohti.

 

Peamised dokumendid, mida on arvestatud teehoiukava koostamisel:

 

Rakvere linna arengukava aastateks 2007-2019

Rakvere linna generaalplaani korrektuurprojekt (24.10.1990)

Rakvere linnas kehtivad detailplaneeringud

Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2009 – 2012  eelnõu seisuga 13.11.2008.a.

Osaühingu Stratum poolt koostatudRakvere linna liikluse arengukava 2008 – 2015.

 

 

10. Teehoiukava muutmine ja täiendamine.

 

Teehoiukava on ajas muutuv ja täiendatav dokument, mida vaadatakse läbi vähemalt üks kord aastas ning viiakse kooskõlla nii kehtivate arendusdokumentidega, kui ka kujunenud tegelike olukordade, vajaduste ja võimalustega.

Teehoiukava kinnitab ja vaatab üks kord aastas läbi Rakvere linnavolikogu.

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER