« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linna Navi tänava tee-ehitusprojekti koostaja leidmiseks

1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.02.2022. kell 10:00

Hinnapakkumus esitada  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee

Hinnapakkumuse kehtivuseks märkida 60 päeva.

2.projekti valmimise tähtaeg on 120 päeva alates töövõtulepingu sõlmimisest.

3.Pakkujal peab olema avalike teede ja tänavate projekteerimise varasem  kogemus. Pakkuja esitab koos pakkumusega enda poolt viimase kahe aasta jooksul teostatud analoogiliste tööde nimekirja.

4.Pakkujal peab olema lepingu täitmisel vastutav isik, kellel on kutsekvalifikatsioon diplomeeritud teedeinsener tase 7, ametiala projekteerimise juhtimine või projekteerimine-planeerimine. Vastutav isik peab käesoleva pakkumusmenetluse objektiks olevate projekteerimistööde teostamisel vahetult osalema. Pakkuja esitab koos pakkumusega käesolevas punktis nimetatud isiku kohta andmed.

5.Tehniline kirjeldus, millest pakkuja peab pakkumuse koostamisel ja edukaks osutunud pakkuja kui rekonstrueerimisprojekti koostaja lähtuma, on esitatud lisas 2.

6.Edukaks tunnistatakse pakkumusmenetluse tingimusi täitev madalaima hinnaga pakkumus.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva pakkumusmenetluse tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud töövõtulepingu maksumust. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

7.Pakkumismenetluse  tulemusena sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga lisas 1 toodud lepingu projekti kohane  töövõtuleping Navi tänava ehitusprojekti koostamiseks..

8.Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga töövõtulepingu hiljemalt 7 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja töövõtulepingut  nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Hankedokumendid