Liikumisvabaduse piirang koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele

27. märts 2020

 

1. Liikumisvabaduse piirang on kehtestatud kuni tervenemiseni:

1) isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, ja

2) nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele[1].

2. Korraldusega on kehtestatud järgmised erandid:

  • COVID-19 haigust põhjustavat koroonaviirust kandev isik, samuti temaga koos elavad või samas elukohas püsivalt viibivad isikudvõivad lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast ainult tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.
  • Kui koos elaval isikul puuduvad COVID-19 haigust põhjustava viiruse sümptomid, võib isik elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kui ta on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav või avalikku ülesannet täitev isik, et täita oma tööülesandeid (so elutähtsa teenuse osutaja).
  • Kui viiruse sümptomid puuduvad, siis on õigus viibida oma elukoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks.
  • Kui elukohas ja viibimiskohas on välistatud igasugune kontakt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikuga.
  • Õues viibimiseks[2].

3. Kohaliku omavalitsuse üksusel korraldada abi andmine isikutele, kellel endal puuduvad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu võimalused eluks hädavajaliku hankimisel[3].

4. Politsei- ja Piirivalveamet tagab korralduses sätestatud liikumisvabaduse piirangute kohaldamine ja järelevalve. Terviseametil võimaldada Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus.

5. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.


[1] Lisaks peaministri 16.03.2020 korraldusega nr 32 kehtib 14 kalendripäevane liikumispiirang edasi isikule, kellel lubatakse Eesti Vabariigi riigipiiril Eestisse siseneda. Isikul on Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul keelatud lahkuda elukohast või püsivast viibimiskohast. Siin erisusi ei ole.

[2] Kõikide erandite puhul tuleb järgida eriolukorra juhi 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatut, milleks on keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

[3] Ülesande täitmiseks ei seatud Terviseametile kohustust andmeid kättesaadavaks teha. Samas saab kasutada KOKS § 6 lg 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 13 tulenevat õigust andmeid küsida.