13.12.23

 

 1. Millised eeldused peavad olema täidetud, et isik saaks kodualuse maa maamaksusoodustust? Maamaksu tasumisest vabastatakse maa omanik, korteriomandi omanik, hoonestusõiguse omanik ühe elamumaa sihtotstarbega maatüki osas, kellel on rahvastikuregistris sellel maal asuvas hoones püsiv elukoht.
 2. Kas kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks tuleb maamaksu subjektil esitada avaldus? Maksusoodustus arvestatakse automaatselt, selleks avaldust esitada pole vaja. 
 3. Mis seisuga maksuvabastus määratakse? Maamaksuvabastus määratakse 1. jaanuari seisuga. Selleks kontrollitakse isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel. 
 4. Kui rahvastikuregistris on isiku elukoha aadress märgitud Rakvere linna täpsusega, kas siis isik saab kodualuse maa maamaksusoodustust? Ei saa, sest MaaMS § 11 lõike 1 kohaselt peab maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele olema maal, mille osas isik soovib maamaksusoodustust, asuvas hoones. 
 5. Kuidas saab kontrollida, kas minu esitatud andmed on rahvastikuregistris korrektsed? 

Enda andmeid saab kontrollida  ja elukohateadet esitada: 

 • Rahvastikuregistri iseteenindusportaalis e-rahvastikuregistris (vajalik sisse logida ID kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga). Teie poolt e-rahvastikuregistris esitatud elukohateate infot ja olekut saate näha samuti e-rahvastikuregistris.
 • Rakvere Linnavalitsuses kohapeal.
 • kohalikule omavalitsusele posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.
 • kohalikule omavalitsusele digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel.
 1. Millises ulatuses on kodualuse maa maamaksust vabastatud maa ühis- ja kaasomanikud? Kui maa on isikute ühis- või kaasomandis kehtib maksuvabastus linnas sõltumata ühis- või kaasomanike arvust kokku 1500 m² ulatuses. Maamaksu tasumisest on vabastatud üksnes maa ühis- või kaasomanikud, kelle elukoht on vastavalt rahvastikuregistri andmetele maal asuvas hoones. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma omandiosa suurusele maatükist, kuna asjaõigusseaduse kohaselt jagunevad ühise asjaga seotud õigused ja kohustused ühis- ja kaasomanike vahel proportsionaalselt vastavalt nende omandiosa suurusele.
 2. Kui 1500 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid ühe kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis millises ulatuses saab maksuvabastuse? Kui 1500 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid ühe kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud vaid hoones oma elukoha registreerinud kaasomanik 750 m² ulatuses.
 3. Kui 3000 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja mõlema kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis millises ulatuses saab maksuvabastuse? Kui linnas asuv 3000 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja mõlema kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud kaasomanikud kokku 1500 m² ulatuses. Mõlemad kaasomanikud saavad isikuliselt maksuvabastuse 750 m² ulatuses ning ülejäänud 1500 m² eest tuleb maksta maamaksu.
 4. Millises ulatuses saavad korteriomandi omanikud maksuvabastuse? Korteriomandite omanikele sätestab seadus erandi. Seaduse tingimustele vastav iga korteriomandi omanik on vabastatud maamaksu tasumisest kuni 1500 m² ulatuses.
 5. Millises ulatuses on maamaksust vabastatud korteriomandi omanikud, kes elavad hoones, kus asuvad lisaks eluruumidele ka äripinnad? Maa omanikud, kellele kuuluva maa sihtotstarve on osaliselt elamumaa ja osaliselt ärimaa, omavad kaasomandina nii elamise otstarbeks ette nähtud maad kui ärilisel eesmärgil kasutatavat maad. Alates 2024. aastast laieneb kodualuse maa maksuvabastus täies ulatuses ka liitsihtotstarbega maadel elavatele koduomanikele. See tähendab, et kui kortermajas on nt esimesel korrusel äripind, siis alates 2024. aastast ei pea koduomanikud enam ärimaa osa eest tasuma maamaksu.
 6. Kui isikule kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis millisel neist saab rakendada kodualust maamaksusoodustust? Kui isiku elukohaks on vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andemetele kortermajas asuv üks korteriomanditest, siis on isik vabastatud maamaksu tasumise kohustusest üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas. Näiteks kui majas, kus isikul on korter, on veel garaažiboks ja panipaik (kõik kolm on eraldi korteriomandid), siis saab maksuvabastuse üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas. Garaažiboksi ja panipaiga eest tuleb maksta maamaksu.
 7. Kuidas rakendub maksuvabastus kui mitu korteriomandit on kokku ehitatud? Kui korteriomandi omanik on mitu korteriomandit kokku ehitanud üheks korteriks, siis on oluline, et korteriomandite ühendamine kajastuks ka kinnistusraamatus. Kui kinnistusraamatu andmetel pole korteriomandid liidetud, siis saab isik maksuvabastuse üksnes ühe korteriomandi osas. Korteriomandite liitmiseks tuleb pöörduda Rakvere Linnavalitsuse ehitusregistri kannetega tegelevate spetsialistide poole.