Rakvere Linnavalitsus

Registrikood 75025064

Lai 20, Rakvere 44308 

E-post linnavalitsus[at]rakvere.ee

 

Üldtelefon +372 322 58 70

 

Linnavalitsus avatud

E-N 9-12 ja 13-16

R 9-12 ja 13-15

Lõuna 12-13

 

AS SEB Pank ak EE8610 10502003419005 

AS Swedbank ak EE3222 00 221004110432

Tehingupartneri kood 266101

Arved edastada e-arvena.

(e-arvete esitamise teade)

 

 

Linnapea

Triin Varek
 Tel. +372 322 5822
         +372 502 8191
triin.varek[at]rakvere.ee 
 Lai 20, kabinet 201
Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

Abilinnapea 

Kert Karus

Tel. +372 322 5872          

+372 503 4463

kert.karus[at]rakvere.ee

 Lai 20, kabinet 203

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

Abilinnapea 

Neeme-Jaak Paap

Tel. +372 322 5816

+372 5081224

neeme-jaak.paap[at]rakvere.ee

 Lai 20, kabinet 204

 

 

 

Abilinnapea 

 Laur Kaljuvee

Tel. +372 322 5897

+372 5077916

laur.kaljuvee[at]rakvere.ee

 Lai 20, kabinet 202

 

 

Linnavalitsuse liige

Tõnis Pruler

 

 

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna
juhataja

Lai 20, III korrus
322 5896, +372 515 8185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste tugiisikuteenuse korraldamine

Kai Lipp

eestkostespetsialist

Lai 20, kabinet 102             

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee               
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, sotsiaalnõustamine, peres eeskostel oleva inimese lähedaste toetamine
Helina Geide
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 104
322 2335, +372 5344 2295
helina.geide[at]rakvere.ee 
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Riina Allikmäe
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109
322 5887, +372 550 0140
riina.allikmae[at]rakvere.ee           E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 
Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus
Airiin Aps
lastekaitsespetsialist

Lai tn 20, kabinet 108
322 2333, +372 5302 3963
airiin.aps[at]rakvere.ee
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kerli Budrikas

sotsiaaltöö spetsialist

Lai 20, kabinet 110             
322 5880,+ 372 5304 7000  

sots[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,   
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa
sotsiaaltöö
peaspetsialist

Lai 20, kabinet 110           
322 5889,  + 372 51 48 438    sots[at]rakvere.ee         
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse ning parkimiskaartide väljastamine

Kai-Ly Sankovski

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 106           
322 5821,  + 372 525 4718    kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee   
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00,
Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, täisealiste inimeste hoolekanne, abivajaduse hindamine, sotsiaalteenuste vajaduse välja selgitamine ja korraldamine, suhtlemine ametiasutustega, võrgustikutöö

Anneli Annuk
juhtumikorraldaja

Lai 20, III korrus

+372 59 07 00 49
anneli.annuk[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: toetada, suunata ja julgustada Rakvere linna uussisserändajaid, tagasipöördunud peresid ja vähelõimunud elanikke
Monika Martin
NEET juhtumikoordinaator 
Lai 20, III korrus
+ 372 52 91 124,
monika.martin[at] rakvere.ee 
Tegevusvaldkond: NEET noorte toetamine ja jõustamine sobivate teenuste leidmisel, toetamine suhtlemisel ametiasutustega ning töökoha otsingutel või haridustee jätkamisel

 

                        

     

                                                    

Arengu - ja kommunikatsiooniosakond

Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist

Lai 20, kabinet 213
322 5886, +372 510 4544
kristel.mand[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: kommunikatsiooni, turundustegevuse ja mainekujunduse korraldamine

Inge Kosemäe

arendusspetsialist
 

 

Lai 20, kabinet 213
322 5888, +372 5333 5368

inge.kosemae[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linna arengukava ja -strateegiate koostamise koordineerimine

 

Turismispetsialist

Lai 20      

+372 5353 7782   

Tegevusvaldkond: turismialase tegevuse korraldamine

Valentina Leudet

turismiinfokeskuse administraator

Lai 20      

324 2734 
turism[at]rakvere.ee              

Tegevusvaldkond: turismiinfokeskuse toimimise tagamine

 

 

 

 

Linnamajandus- ja planeerimisosakond

 

Angeelika Pärna

linnaarhitekt

Lai 20,kabinet  210         
322 5893; +372 5750 2821                angeelika.parna[at]rakvere.ee     
E,T 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond: Rakvere linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning linnakujundusega seotud küsimused

Marianne Klopets

ehitusinsener

Lai 20, kabinet 101
322 5823; +372 5334 1870

marianne.klopets[at]rakvere.ee
K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustööd
Heldur Veidenbaum
ehituse
peaspetsialist
  
Lai 20, kabinet 208        
322 5827,  + 372 523 1305      heldur.veidenbaum[at]rakvere.ee  T 9.00-12.00, K 14.00-17.00
Tegevusvaldkond: ehitusload, kasutusload, teatised, planeerimis- ja ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid, ehitisregistrile andmete esitamine

Tiia Rüütel
ehituse spetsialist

Lai 20, kabinet 208
322 5894                     tiia.ruutel[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute nõuetele vastavuse kontrollimine; ehitus- ja kasutuslubade taotluste ja teatiste menetlemine ehitisregistris

Inge Kuhi

maakorraldaja

Lai 20, kabinet 209         
324 0312  inge.kuhi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maakorraldusega ja maamaksuga seotud küsimused

Lennart Korbe

teedeinsener

Lai 20, kabinet 101         
322 5824, + 372 505 3361          lennart.korbe[at]rakvere.ee            
T 14.00-16.00      

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate ning teerajatistega seotud küsimused, kaevelubade väljastamine, tänava sulgemise loa väljastamine, tänavavalgustusega seotud küsimused, liikluskorraldustööde organiseerimine

Kärt-Mari Paju

linnaaednik

 

Lai 20, kabinet 214
322 5826, +372 5340 3506
 
kart-mari.paju[at]rakvere.ee
 

Tegevusvaldkond: haljasaladega seotud küsimused, linna kalmistute haldamise korraldamine, mänguväljakutega seonduv, raielubadega seotud küsimused

Rita Trasberg

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 103
rita.trasberg[at]rakvere.ee
322 5874, +372 5191 5900

T 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Piret Laus

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 103
piret.laus[at]rakvere.ee
322 5890, +372 524 9296

K 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Mati Jõgi
linnavaraspetsialist

 

Lai 20, kabinet 207
322 5883, +372 525 5167
mati.jogi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavaraga seotud küsimused, taksoveoga seotud küsimused

keskkonna-
spetsialist
Lai 20, kabinet 214

 
Tegevusvaldkond: jäätmehooldusega seotud küsimused, hulkuvate loomadega seotud tegevuste korraldamine, keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine, linnametsaga seotud küsimused.
Erkki Leek              planeerimis-
spetsialist

Lai 20, kabinet 214
322 5828,  + 372 5661 0001   
erkki.leek[at]rakvere.ee
T 10,00-12,00, K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: geodeetiliste mõõdistamised, detailplaneeringud

Marju Püümets

linnakunstnik

Lai 20, kabinet 210
322 5899, +372 5308 1454 
marju.pyymets[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakujundus, välireklaam

Kalle Koidumäe

kalmistuvaht

Rahu 17a (Rahu hall)
327 7035, + 372 5343 7770       kalle.koidumae[at]rakvere.ee
T-R 8.00-18.00, L 08.00-12.00   lõunapaus 13.00-14.00

Tegevusvaldkond: kalmistute haldamine, hauaplatside kasutusse andmine

Margit Tiidemaa majandusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            
325 1255 + 372 517 2397 margit.tiidemaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse majandusküsimused
Urmas Kärdi haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 101           
+ 372 520 2074 urmas.kardi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine
Ardi Adermaa haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            
+ 372 515 0391 ardi.adermaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine

Arne Flink majandusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            
+ 372 525 5977 arne.flink[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine

                   

 

Haridusosakond

 

Jane Palu

hariduse
peaspetsialist

Lai 20, kabinet 105
322 2336,  +372 5420 0221
      jane.palu[at]rakvere.ee                     E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine

 

Kultuuriosakond

 

Katrin Joselin

kultuuri- ja
noorsootöö-
spetsialist

Lai 20, kabinet 105
322 5879,  +372 53268054  katrin.joselin[at]rakvere.ee                    
Tegevusvaldkond: kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondades Rakvere linna poolt antavate toetuste taotluste menetlemine, lepingute täitmise jälgimine, valdkondlike ürituste korraldamine