Energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtt algab 12. jaanuaril

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
22. detsember 2021

 

ENERGIAHINNA TÕUSU LEEVENDUSMEEDE VÄHEMKINDLUSTATUD PEREDELE
 
Hüvitusperiood: september 2021 kuni aprill 2022
taotlusi võetakse vastu 12. juunini 
 
KES SAAVAD ENERGIAKULUDE HÜVITIST?
• Pered, kelle netosissetulek esimese liikme kohta on kuni 1126 eurot kuus.
Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta arvestatakse lisaks 563 eurot ja alla 14-aastaste laste kohta lisaks 337,80 eurot ehk kokkuvõttes:
1 inimese kohta – 1126 eurot
1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) – 2365 eurot
2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased) – 2815 eurot
 
OLULINE TEADA
• Taotlus esitatakse taotleja rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele.
• Taotlust saab esitada maksimaalselt viimase viie kuu kohta.
• Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.
• Toetuse taotlemisel lähevad arvesse kõigi perekonnaliikmete sissetulekud.
• Hüvitatakse 2021. aasta septembri kuni 2022. aasta aprillikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh (määrad sisaldavad tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu ja käibemaksu).
• Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta ja alampiir 10 eurot ühe taotluse kohta.
 
MILLISED DOKUMENDID TULEB ESITADA?
• Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse.
• Kui rahvastikuregistrisse kantud elukoht erineb tegelikust elukohast, siis tõend, et tegemist on isiku või perekonna tegeliku elukohaga (eluruumi üürileping, tasuta kasutamise leping vms).
• Andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral) ning linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse (väljavõte võiks sisaldada vaid sissetulekuid).
Toetuse taotlemisel peale 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
• Kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.
 
ARVETEL PEAVAD OLEMA TUVASTATAVAD JÄRGMISED ANDMED:
• tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes).
• tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes).
• kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.
 
TAOTLUSE ESITAMINE
• Rakvere linna kodulehel e-teenuste keskkonnas: http://iseteenindus.rakvere.ee/
• Digiallkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega võib saata energiatoetus@rakvere.ee
• Paberkandjal võib taotluse esitada Rakvere Linnavalitsuses.
• Paberkandjal taotluse koos lisadokumentidega võib panna Rakvere Linnavalitsuse peaukse kõrval olevasse postkasti.
 
 

Energiakulude hüvitamise kohta saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.
 

LISAINFO:  e-post energiatoetus@rakvere.ee, tel 514 8438
 
TAOTLUSTE VASTUVÕTT:
esmaspäeval 9.00-12.00, kolmapäeval 13.00 – 16.00; reedel 9.00 – 12.00
 
 

Foto: Pexels