« Tagasi

Vabariigi Valitsus algatas Haljala-Kukruse trassi 2+2 riigitee riigi eriplaneeringu

Vabariigi Valitsus algatas 23.03.2022 korraldusega nr 97 riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Riigi eriplaneeringu raames hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamist, sh KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Riigi eriplaneeringu ja KSH algatamise eesmärk on kavandada riigiteel 1 Tallinn–Narva asuva Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu kiirusele 120 km/h vastava 2+2 ristlõikega maantee rajamist. Riigi eriplaneeringuga planeeritakse eelkõige riigimaantee toimimiseks vajalikud trassid ja tehnovõrgud, 5G taristu, eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed, kergliiklusteed, ökoduktid, sillad ja muud vajalikud maakasutus- ja ehitustingimused. 

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse terviklik ruumilahendus riigimaantee ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks.

Riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise menetlus koosneb kahest etapist:

  1. asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamine, sh KSH programmi koostamine ning asukoha eelvaliku tegemine koos mõjude hindamisega

ja

  1. valitud asukohas (või asukohtades) detailse lahenduse koostamine koos mõjude hindamisega.

Planeeringuala hõlmab Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas järgmisi kohaliku omavalitsuse üksusi: Rakvere linn, Haljala vald, Rakvere vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, Lüganuse vald, Jõhvi vald, Toila vald ning Kohtla-Järve linn. Planeeringuala suurus on ligikaudu 67 000 ha. Planeeringuala moodustamisel määrati planeeringuala ristküliku kujuga, et mitte teha enne riigi eriplaneeringu menetluse läbiviimist trassi eelvalikut. Vajadusel on võimalik planeeringu koostamisel ja mõjude hindamisel Haljala- Kukruse trassi alternatiivide asukohta muuta ja lisada täiendavaid alternatiive. Riigi eriplaneeringu detailne lahendus kehtestatakse kavandatava tegevuse elluviimiseks vajalikul alal.

Arvestades planeeringuala suurust ja asjaolu, et hetkel pole teada, kus hakkavad paiknema maantee trassialternatiivid, siis nende isikute hulk, kelle õiguste puudutamine on tõenäolisem, ei ole hetkel selge. Kui menetluses selguvad isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, siis kaasatakse nad isiklikult planeerimisprotsessi.

Avalikkust kaasatakse planeerimisprotsessi planeerimisseaduses sätestatud üldsusele suunatud teadete kaudu. Kõigil, kes soovivad saada isiklikult planeerimisseaduse kohaseid teateid, palume kirjalikult Rahandusministeeriumile (või Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122) teada anda oma kontaktandmed ja viis, kuidas soovite teateid saada (nt tavapostiga, e-postiga). 

Planeeringuala piir on esitatud Vabariigi Valitsuse 23.03.2022 korralduse nr 97 lisas. Korraldusele on koostatud seletuskiri ning seletuskirja lisa