« Tagasi

Noorte huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetamine Rakvere linnas

Rakvere Linnavalitsus
12. september 2022

 

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks, et huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal hulgal noortel.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Rakvere linn on tänu riiklikule lisatoetusele loonud erinevaid täiendavaid võimalusi, et pakkuda veel rohkematele noortele tegeleda just neile sobiva huvitegevusega.

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujal on võimalik taotleda toetust  õppuri osalustasu või õppetasu kulude katmiseks Rakveres pakutaval huvialal, mis ei saa muud toetust Rakvere linnaeelarvest (spordi- või kultuurivaldkonna tegevustoetus, erahuvikooli toetus jt).

  • Toetust antakse ühe noore kohta ühel huvialal kuni 80 % osalus- või õppetasust, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kuus kuni üheksal kuul aastas. Toetuse saamiseks peab lapsevanem olema kinnitanud vastavas e-keskkonnas oma lapse osalemise toetataval huvialal (kui taotleja on organisatsioon).
  • Toetust on õigustatud taotlema huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (v.a Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus) või lapsevanem (sh eestkostja) .
  • Toetuse taotlemiseks peab huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja andma kinnituse 15. septembriks linnavalitsuse e-keskkonnas SPOKU  „Huvihariduse/-tegevuse osalustasu või õppetasu toetus"
  • Taotluse esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2022. a. Sellest tähtajast hiljem huvialaga tegelema asunud noore osas esitatakse taotlus jooksvalt ja toetust eraldatakse vahendite olemasolul.
  • Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujale makstakse toetust igakuiselt arve alusel eelmise kuu eest lähtudes huviala õppurite arvust, kes on õppuritena märgitud vastavas e-keskkonnas või linnale esitatud vastava huviala nimekirjas.
     

Teise võimalusena on huvihariduse ja -tegevuse pakkujal võimalik taotleda toetust  huvihariduse ja huvitegevuse osalustasu või õppetasu lisatoetuseks 7-19-aastasele haridusliku erivajadusega noorele, kes õpib Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või hariduslikust erivajadusest tingitud muus õppeasutuses väljaspool Rakvere linna.

Haridusliku erivajadusega õpilased võivad olla nii puudega, õpiraskustega, aga ka andekad või mingitel muudel põhjustel õpikeskkonna kohandamist või lisaõpet vajavad lapsed ja noored.

  • Toetust antakse lisatoetuseks osalustasu või õppetasu hüvitamiseks ühel huvialal kuni 40 eurot ühes kuus 9 kuu eest õppeaastas.
  • Toetuse taotlemisel tuleb esitada huvihariduse teenuse osutaja põhjendus lisatoetuse vajalikkuse kohta.
  • Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni. Taotlus esitatakse e-keskkonnas SPOKU
  • Toetust on õigustatud taotlema huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (v.a Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus) või lapsevanem (sh eestkostja).
  • Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujale makstakse toetust igakuiselt arve alusel eelmise kuu eest lähtudes huviala õppurite arvust, kes on õppuritena märgitud vastavas e-keskkonnas või linnale esitatud vastava huviala nimekirjas;
  • Lapsevanemale makstakse toetust igakuiselt kulutõendava dokumendi alusel.

 

Lisainfo:

Katrin Joselin
Rakvere linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist
katrin.joselin@rakvere.ee