« Tagasi

Millised on Rakvere linna kultuuri- ja sporditegevuse toetamise alused?

Rakvere Linnavalitsus
29. september 2022

 

Soovin lähemalt selgitada, mille alusel Rakvere linn kultuuri- ja sporditegevust toetab.

Rakvere Linnavolikogu on kehtestanud määrused, mille alusel eraldab Rakvere linn kultuuri- ja sporditegevuse toetuseks kolme eri liiki toetusi:

  1. Kultuuri- ja spordivaldkonna tegevustoetus, mille eesmärgiks on soodustada Rakvere linna elanike huvitegevust ning eneseteostust kultuuri- ja spordivaldkonnas ning sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevust, et luua täiendavaid võimalusi riskigruppidesse kuuluvate inimeste aitamiseks.
  2. Kultuuri-ja spordivaldkonna ürituste ning projektide toetus, mille eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada spordi- ja kultuurialast tegevust ning soodustada elanike toimetulekut toetavate ürituste ning projektide korraldamist Rakvere linnas.
  3. Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks, mille eesmärgiks on spordi- ja kultuuritegevuse valdkonnas harrastusvõimaluste loomine eelkõige Rakvere linna elanikele.

Linnavolikogu kehtestatud määrused on linnavalitsusele täitmiseks ja nendest me oma igapäevatöös lähtumegi. Praeguste toetusmeetmete järgi eraldame me toetusi organisatsioonidele, läbi mille peaks see jõudma Rakvere linna elanikuni. Aga tegelikkuses on kasusaajaid ka teiste omavalitsuste inimeste seas. Selgitan seda järgmise näite varal: kultuuriorganisatsiooni kuulub 20 inimest, kellest 14 on Rakvere linna elanikud. Linn eraldab organisatsioonile nii tegevustoetust kui mitterahalist toetust määruses etteantud määra alusel, toetades seeläbi organisatsiooni kõiki harrastajaid, sh ka mitte Rakvere linna elanikke (antud näite puhul kuut inimest väljastpoolt Rakveret).

Kuna toetuste summa tuleb Rakvere linna eelarvest, mis tuleneb Rakvere linna maksumaksja rahast, siis maksab eeltoodud näite puhul Rakvere linna maksumaksja kinni ka kuue väljastpoolt Rakvere linna elava harrastaja osaluse. Kas see on õiglane meie linna maksumaksja suhtes?

On tavapärane, et iga omavalitsus vaatab oludest või vajadustest tingituna määrusi aeg-ajalt üle ja teeb neis vajadusel muudatusi. Rakvere linnas vaadati tegevustoetuste korrad üle 2021. aastal, mil linnavolikogu kinnitas uued kultuuri- ja spordivaldkonna tegevustoetuse ning kultuuri-ja spordivaldkonna ürituste ning projektide toetuse määrused.

Mitterahalise toetuse eraldamise määruse muutmine (linna ruumide ja rajatiste tasuta kasutusse andmine) on arutlusel olnud juba mõnda aega. Mis on mitterahaline toetus? See on organisatsioonile määratud toetus nende põhitegevuse soodustingimustel läbiviimiseks Rakvere linnale kuuluvates ruumides või rajatistes. Meenutame, et toetuse eesmärgiks on spordi- ja kultuuritegevuse valdkonnas harrastusvõimaluste loomine eelkõige Rakvere linna elanikele.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab kohaliku omavalitsuse põhimõtted, milleks on muu hulgas ka avalike teenuste osutamine soodsaimatel tingimustel ning seda oma elanikele. Ruumide kasutusse andmine on avalik teenus, mis ei pea olema tasuta. Näiteks makstakse lasteaias tasu, Muusikakoolis ja Spordikoolis on tasu jpt. Tasu kehtestamisel kaetakse tasust osaliselt teenuse kulu, see ei ole kasumi teenimine. Kui teiste omavalitsuste elanikud saavad läbi mitterahalise toetuse kasutada Rakvere linna ruume ja selle eest ei tasu, siis langevad kogu selle taristu ülalpidamiskulud Rakvere linnale. Seega säästavad teised omavalitsused oma eelarvet Rakvere linna ja linna maksumaksjate arvelt.

Kui teised omavalitsused kompenseerivad lapse huvihariduse maksumust otse lapsevanemale, siis Rakvere linn toetab üksikisiku asemel organisatsiooni, milles on harrastajaid erinevate omavalitsuste laste seas.

Tegelikult on ka mitterahalisel toetusel hind: selleks et ruumid oleks soojad, valged, puhtad ja kasutajate jaoks valmis seatud, töötavad igapäevaselt väga paljud Rakvere linna hallatavate allasutuste töötajad ning sellega kaasnevad mitmed kulud (küte, vesi, elekter, koristus, hooldus, inventar, valve, tööjõud jms), mille nimel kulub aastas sadu tuhandeid Rakvere linna maksumaksjate raha.

Rakvere linna poolt eraldatud mitterahalise toetuse summa on viimase nelja aasta jooksul hetkeseisuga ligi 1,4 miljonit eurot, kuid tänavune aasta ei ole veel läbi. Lisaks eraldab linn igal aastal organisatsioonidele rahalisi tegevustoetusi, mille välja makstud summa on tänavu üle 300 000 euro.

Rakvere on maakonnakeskus ja läbi nende toetuste panustame rahvakultuuri säilimisse ja edendamisesse. Tänaseks on kujunenud olukord, kus ümberkaudsed omavalitsused toetavad huvitegevuses oma elanikku, aga meie suuname oma toetused organisatsioonide tegevuse toetuseks. Ka meie soovime, et linna maksumaksja ja harrastaja tunnetaks, et see toetus jõuab personaalselt temani.

Seega seisame silmitsi küsimustega: kuidas jõuda toetuse andmise eesmärgini; kuidas muuta süsteem läbipaistvamaks; kas minna üle nn pearahasüsteemile, mis on paljudes omavalitsustes pikka aega edukalt toiminud; kuidas tagada toetus meie omavalitsuse inimestele nii, et see ka kajastub arusaadavalt jne?

Täna liigutakse teistes omavalitsustes järjest enam mitterahaliste toetuste kaotamise suunas ning luuakse teistsugused toetusmehhanismid, mis tagavad parema ruumikasutuse ja läbipaistvuse. Mitmed omavalitsused on selle reformi juba läbi teinud, suurematest KOVidest näiteks Pärnu ja Rapla.

Laste huvihariduse ja huvitegevuse hinnad on tänaseks väga palju suuremad kui toetuste abil täiskasvanutele pakutav huvitegevus. Oleme silmitsi ka sellega, kuidas tagada laste ja noorte huvitegevuse kättesaadavus ja taskukohane hind lapsevanemale.

Rakveres on teemade arutluseks loodud töörühm, et erinevad võimalused üle vaadata ja teha konkreetsed  ettepanekud. Kui on ettepanekud formuleeritud, tutvustame neid kollektiividele. Lõpliku otsuse langetab linnavolikogu.

Rakvere linna ühine eesmärk on säilitada rahva- ja rahvuskultuur ning mitmekesised ja kättesaadavad harrastusvõimalused nii spordi kui kultuurivaldkonnas. Samas võiks täiskasvanud harrastajaile oma hobitegevustega kaasnevate kulude katmine olla loomulik.

 

Triin Varek, Rakvere linnapea