« Tagasi

Rakvere munitsipaallasteaedade tulevik on ühine

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
9. jaanuar 2024
 
 
Riiklikus haridusvaldkonna arengukavas 2021‒2035 on üheks olulisemaks strateegiliseks eesmärgiks seatud kvaliteetset haridust pakkuva, kaasava ja kestliku õppeasutuste võrgu ja taristu kujundamine. Seda selleks, et haridus oleks kättesaadav eri sihtrühmadele ja õppekeskkond toetaks nüüdisaegset õpikäsitust.
 
Euroopa Komisjoni poolt läbiviidud uuringud alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistiku koostamise raames on näidanud, et ühtsete süsteemide kehtestamisel, mis hõlmavad alushariduse juhtimist ja rahastamist terviklikumalt ja läbimõeldumalt, paraneb oluliselt alusharidusteenuse kvaliteet, muutub see õiglasemaks ning osutub ka kulutõhusamaks. See viitab üheselt sellele, et alushariduse kvaliteedi säilitamiseks ja tõstmiseks ning kulude optimeerimiseks on vajalik luua suuremaid asutusi, et suurendada võimekust pakkuda igale lapsele individuaalselt sobivat teenust.
 
Võrreldes paljude teiste omavalitsustega on Rakveres lasteaia- ja hoiukohad seni olnud soovijatele üldjuhul kättesaadavad. Selle nimel on kõvasti pingutatud ja mitte ilmaasjata. Teaduslikult on tõestatud, et iga koolieelsele haridusele kulutatud euro toob lõpuks mitmekordselt tagasi. See ei tähenda samas, et hariduskulusid ei peaks väga hoolikalt kaaluma, sest kogu Rakvere linna eelarvest kulub haridusele tervelt 50%. Viimase paari aasta jooksul on Rakvere lasteaedades ja -hoidudes olevate laste arv kasvanud, ehkki sündide arv on langenud. Laste arvu kasv on põhiliselt tingitud sellest, et ümberkaudsete omavalitsuste inimesed toovad töö- ja õpirändest tulenevalt lapsi Rakvere lasteaedadesse. Rahvastikuprognoosi pakutud 700 lapsest on Rakvere lasteaedades täna mõnisada last rohkem. 
 
Pidevalt on kasvamas erivajadustega laste arv, kelle haridusse kaasamine nõuab samuti enam ruumi-,  personali- ja finantsressurssi.  
 
Järjest keerulisem on leida professionaalset personali ning personalikulude kasvu jaoks eelarvest vahendeid. 2023. aasta kooliõpetajate 24% palgatõusuga kaasnevalt oli Rakvere linna lasteaiaõpetajate töötasudeks vaja eelarvesse juurde leida ligi pool miljoni eurot. 
 
2030. aastal on oodata seadusandluses muudatusi, millega ei ole kooskõlas osa meie munitsipaallasteaedade veel renoveerimata majadest. See nõuab omakorda olulisi ümberkorraldusi.
 
Lahendusena näeme Rakvere linna munitsipaalasteaedade juhtimise ühendamist 2024 aasta sügisel, mille tulemusena tekib juriidiliselt üks asutus kolmes erinevas õppekohas. Juhtimise ühendamine ei mõjuta esialgu lapsi, lapsevanemaid ja rühmapersonali - kõik linna lasteaedades käivad lapsed jätkavad oma tänastes rühmades koos samade rühmaõpetajate ja -personaliga.
 
Plaanikohaselt liituvad Kungla ja Triinu lasteaed Rohuaia lasteaiaga ning ühendasutuse juhina jätkab Rohuaia lasteaia direktor Ene Nool. 
 
Lasteaedade juhtimise ühendamise eesmärk on luua läbi ühendjuhtimise ja parimate praktikate rakendamise kvaliteetne, uuendusmeelne ja jätkusuutlik alushariduskeskus, säilitades seejuures lasteaia majade eripärad.
 
Läbi linnapiirkonna tervikpildi nägemise ja juhtimise ühendamise muutub rühmade moodustamine senisest veelgi enam lapse vajadusi arvestavaks. Hõlpsamaks muutub ka lasteaia ja koolide vaheline koostöö toetades sujuvat üleminekut lasteaiast kooli. Lisaks on võimalik paremini planeerida lasteaiateenust suveperioodil.
 
Strateegilisem juhtimine ja koostöise organisatsioonikultuuri loomine on äärmiselt oluline. Mida suurem on asutus, seda rohkem on sel ressursse - nii inimesi kui finantsvõimekust. See tähendab, et üheskoos on võimalik teha rohkem ja suuremaid projekte. Ühel juhil on kergem näha tervikut ning ressursse mõistlikult majade vahel jagada ehk investeeringute efektiivsem ja objektiivsem planeerimine. Olgu selleks siis ühel aastal mõne hoone katuse remont, rühmamööbli soetus, koolitusprogramm või õppekäik.
 
Ühendjuhtimise tulemusena tekkiv ühtne personali- ja palgapoliitika võimaldab üle vaadata ja ühtlustada töötajate motivatsioonipaketid, koolitused ja meeskondade arendustegevused. Samuti saab lasteaia personali paindlikumalt rakendada, jagada tööülesandeid, planeerida mitmekesisemalt õppetööd ja korraldada asendusi. Ühtsus annab võimaluse laiemalt areneda nii organisatsioonisiseselt (õpiringid, sisekoolitused, töörühmad, mentorlus) kui ka väliselt (suurem jõudlus osaleda projektides, koosloomelistes protsessides).
 
Üks ja ühine asutus loob võimalusi erinevate meeskondade tekkimiseks, sest varasema ühe/kahe spetsialisti asemel on ühendlasteaias nüüd sarnaseid spetsialiste rohkem. Kindlasti avaldab see positiivset mõju kaasava hariduse tugimeeskonnale, aga miks ei võiks ka luua õuesõppe töörühmi või erinevate projektide meeskondi.
 
Väheneb ka bürokraatia - luuakse üks ja piirkonda laiemalt hõlmav lasteaia arengukava ja tegevuskava, põhimäärus, kodukord (sh lasteaeda harjutamise põhimõtted), õppekava, arenguvestluste läbiviimise kord, personali värbamise kord, hoolekogu põhimäärus, koolivalmiduskaart ja muud strateegilised dokumendid, arvestades seejuures majade eripärasid. See tähendab, et teenus on igas õppekohas võrdne, ent bürokraatiat on kordades vähem.
 
Ühine juhtimine annab võimaluse mõtestada ja kehtestada kvaliteedisüsteem ja selle seiramise plaan, et igas Rakvere lasteaias saaksid lapsed kvaliteetse ühetaolise alushariduse.
 
Ühendlasteaias moodustavad lapsevanemad suure ja tegusa linnaülese kogukonna, mis võimaldab senisest mitmekesisemat sisendit lasteasutuse arendustegevusse. Kogukonna kaasamine saab toimuda ühtsemate väärtuste ja põhimõtete alusel.
 
Läbi nende tegevuste jõuame nii Euroopas, Eestis kui ka Rakveres seatud sihtideni, et tagada ressursisäästlikult, ent innovaatiliselt alushariduskeskus, mis toetab meie piirkonna laste vajadusi parimal moel.
 
Juhtimise ühendamisega edasiminekuks on lähikuudel plaanis erinevad arutelud, analüüsid ja teiste omavalitsuste ühendatud juhtimisega lasteaedade kogemustega tutvumine.
 
Ootame kõiki lapsevanemaid, töötajaid ja teisi huvilisi Rakvere linna lasteaedade juhtimise ühendamise teemal kaasa mõtlema ja arutlema 7. veebruaril 2024 kell 17 Rakvere Linnavalitsuse saali.
 
Lisainfo:
 
Laur Kaljuvee
Rakvere abilinnapea
Tel: +372 3225 816
Mob: +372 5077 916
 
Foto: Pixabay