« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Liiva tn 2 abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Vastavalt ehitusseadustik § 31 lõikele 1 avalikustab Rakvere linnavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 20.01 – 29.01.2024 töö ajal linnavalitsuses ning elektrooniliselt Rakvere linna koduleheküljel.

Huvitatud isikul on võimalik samal ajavahemikul esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 29.01.2024 (kaasa arvatud) saadetud elektrooniliselt e-posti aadressile linnavalitsus@rakvere.ee või kirjalikult  Rakvere Linnavalitsusele aadressil Rakvere linn, Lai tn 20, 44308. 

Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Eelnõu projekteerimistingimused:

  1. Projekteerimistingimused