21.12.22

Sotsiaalvaldkonna projektid

 

 Rakvere linna perede toetamine kohanemisel

Projekti eesmärk on toetada Rakvere linna elama kolinud Ukraina peresid nende kohanemisel ja integreerumisel. Toetada neid erinevate teensutega, et neil oleks kergem kohaneda ning abistada neid asjaajamisel ametiasutustes. Koordinaatori roll on olla esmane kontakt Rakvere kolivale Ukraina perele ja kogu tema asjaajamise korrraldamisel pere toetamine, tugiisiku roll on toetada peresid ja lapsi igapäevasel toimetulemisel.

Projekti raames on planeeritud palgata koordinaator ja 2 tugiisikut, kes töötavad juba saabunud Ukraina peredega ning nendega, kes saabuvad jooksvalt juurde.

Projekti rahastakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi 85% ulatuses.

Teenuste kasutamiseks tuleb võtta ühendust Rakvere Linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketiga, tel: 51 58 185

 

Sotsiaalkindlustusamet toetab läbi Euroopa Sotsiaalfondi tugiteenuste osutamist raske ja sügava puudega lastele

Lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenus on kohaliku omavalitsuse korraldatavad teenused. Kuni 31.12.2020 toetab sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele teenuse osutamist oma hankepartnerite kaudu. Alates 1. jaanuarist 2021 anti teenuste korraldamine täielikult üle kohalikele omavalitsustele.

Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud Rakvere linnavalitsusega lepingu toetuse kasutamiseks perioodiks 01.01.2021-31.12.2022 summas kuni 219 749, 00 eurot. Toetust makstakse jooksvate kulude alusel teenuste eest, mida osutatakse raske ja sügava puudega lastele, kelle abivajadus on hinnatud juhtumiplaanis ja teenuste kasutamine on märgitud tegevuskavas.

Rakvere linnas osutatakse tugiteenuseid läbi Rakvere linna allasutuse, Rakvere Sotsiaalkeskuse kaudu.

Teenuste kasutamiseks tuleb võtta ühendust Rakvere Linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketiga, tel: 51 58 185

Projekti rahastakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi 85% ulatuses

 

Sotsiaalteenuste laiendamine Rakvere Linnas

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetmest 2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed

Projekt kestab 01.01.2021 kuni 31.12.2022

Projekti toel soovib Rakvere Linnavalitsus  laiendada sotsiaalteenuste osutamist linna abivajajatele. Soovime luua uued võimalused väljaspool kodu osutatav päevahoiuteenuse osutamiseks ning arendada tugigrupp omastehooldajatele. Tahame jätkuvalt pakkuda paindlikku sotsiaalteenuste (tugiisikuteenus, koduteenus ja isikliku abistaja teenus) kättesaadavust, et toetada paremini erivajadustega inimeste tööle jõudmist ning muuta paindlikkumaks sotsiaalteenuse osutamine, et lähedaste hoolduskoormust ning võimaldada eakatel elada võimalikult kaua oma kodus.

Projekti kogumaksumus on 191 197 eurot, millest toetus on 13 330,25 eurot ja Rakvere Linna omaosalus 47 776,75 eurot.

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketi kaudu, telefonil 51 58 185 või emailil: kersti.suun-deket@rakvere.ee 

 

Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Rakvere linnas

Rakvere Linnavalitsus on volitatud esindaja Tapa Vallavalitsuse, Järva Vallavalitsuse, Paide Linnavalitsuse, Türi Vallavalitsuse, AS Järvamaa Haigla, AS Rakvere Haigla, Rakvere Perearstikeskus, OÜ Tapa Perearstikeskus, Paide Pereartikeskus, OÜ Türi Tervisekeskus, FIE Enn Sults ühisprojektis, kui juhtiv partner. 

Projekti eesmärk on parandada koostööd hoolekande- ja tervishoiusüsteemi vahel, koordineerides protsessi, kuidas klient liigub ühelt teenusel teisele võimalikult kiiresti ning lühikese ajaga. 

Projekti raames töötab Rakvere Linna allasutuses Rakvere Sotsiaalkeskuses projekti koordinaator Riin Reinpalu, tel:  5378 8703. Temaga saab võtta, kui hooldusvajadusega abivajaja vajab tuge nii sotsiaalteenuste kui ka meditsiinivaldkonnas. Koordinaatori roll on toetada klienti ja tema lähedasi, et leida ülesse vajalik info ning seeläbi vähendada lähedaste hoolduskoormust ja suunata kliendi teekonda vajalike teenuseni jõudmisel. 

Inikesekeskse koordinatsioonimudeli rakendamise projekti toetab Sotsiaalministeerium 90 000 euroga ja sellel puudub omaosalus. 

Projekt kestab oktoober 2020 kuni 31.detsember 2021

 

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine III voor

Rakvere linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse kuni 2 erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 
III  vooru taotluste esitamise tähtaeon kuni 31.08.2020, kuid Rakvere Linnavalitsus võtab avaldusi kuni ette nähtud piirmäära täitumiseni, kuni 2 avaldust.

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke puudest tingitud erivajadusest lähtuvalt.

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaaltöö peaspetsialisti Kai Lipp´u käest.

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine II voor

Rakvere linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse kuni 15 erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 
II  vooru taotluste esitamise tähtaeg 01.05.2019. 

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaaltöö peaspetsialisti Kai Lipp´u käest.

Sotsiaalteenuse arendamine Rakvere linnas

Projekt algab 01.12.2018 ja lõppeb 30.11.2020.

Projekti eesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealiste erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamise võimekust suurendades.

Rakvere Linnas arendatakse projekti raames isikliku abistaja-, tugiisiku- ja koduteenuseid, pakutakse täiendavat koolitust teenuse osutajatele ning supervisiooni, et hoida emotsionaalselt teenuse osutajate motivatsiooni projekti raames. Projekti raames võeti tööle täiendavalt neli tugiteenuste osutajat.

Projekti kogumaksumus on 90 284,82 eurot, millest toetus on kuni 75% projekti abikõlblike kulude maksumusest ehk 67 713,62 eurot. Ülejäänud projekti abikõlblike kulude maksumus kaetakse linnapoolse omafinantseeringuga, mis on kahe aasta peale 22 571,20  eurot.

Täiendav info projekti koht:

https://www.innove.ee/uudis/hoolekandeteenuste-taotlusvoorust-toetus/

 

Projektide  kohta üldiselt saab täiendavat informatsiooni sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketi kaudu.

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET