18.01.24

Sotsiaalvaldkonna projektid:

 

 

Rakvere Linnavalitsus osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu projektis lõimumise ja kohanemise valdkonna arendamisel

 

Eesti Linnade ja Valdade liit on juhtiv partner Euroopa Sotsiaalfondi projektis. Projekti raames on Eesti Linnade ja Valdade liidul koostööpartnerid Tallinna linn, Tartu linn ja Rakvere linn. Jooksvalt alustatakse koostööd teiste omavalitsustega.

Rakvere linn alustas koostööd Eesti Linnade ja Valdade liiduga veebruar 2023. Projekti raames arendatakse erinevaid teenuseid, et toetada uussisserändajate kohanemist, korraldatakse erinevaid üritusi ja viiakse läbi nõustamisi sihtgrupile. 

Rakvere linna suurim koostöö partner on Lääne-Virumaa Keskraamatukogu. 

Projekti tegevusi toetakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 meetmest, nimekirjaga kinnitatud meetme 21.4.7.5 "Lõimumist, sealhulgas kohanemist toetav Eesti" sekkumise nr 21.4.7.56 "Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel"  raames.

Projekti tegevused toimivad 01.02.2023 kuni 01.04.2026.

Täiendav info projekti tegevusete kohta sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket´ilt, tel: 51 58 185

 

 

 

Projekt „Lääne-Virumaa maakondliku integreeritud teenusemudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks"

Rakvere linnavalitsus osaleb „Lääne-Virumaa maakondliku integreeritud teenusemudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks" koos teiste maakonna omavalitsustega projektis.

Projekti rahastajaks on EMP ja Norra finantsmehhanismid.

Projekti käigus luuakse Lääne-Viru maakonnas koosloome ja süsteemidisaini protsessi käigus uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, mis on maakonnaülene ja erinevaid valdkondi kaasav ja mis on vastava pädevusalase väljaõppe saanud võrgustiku spetsialistidele toeks võrgustikutöös varajase märkamise ja tõhusa ennetuse tagamiseks koolist väljalangemisega tegelemisel.

Kohaliku tasandi koostöömudel töötatakse välja koostöös maakonna erinevate huvigruppidega integreeritud teenuse arendamise ja disainimise protsessi käigus, mille tarbeks ostetakse sisse vastav disaini ja arendamise teenus. Koosloome protsessis valmivat koostöömudelit piloteeritakse ning täiustatakse pidevalt projekti käigus vastavalt saadud tagasisidele ja saadavale kogemusele. Mudeli täiustamiseks ja kogemuste hankimiseks viiakse läbi õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi maakonda. Protsessi käigus valmivad juhendmaterjalid varajaseks märkamiseks ja ennetustööks KOV-ile ja KOV haridusasutustele (eraldi lasteaed ja kool). Projekti käigus viiakse igas kohalikus omavalitsuses läbi ka KOV koolide ja lasteaedade õpetajate koolitused. Igast haridusasutustest saab koolituse tuumikrühm õpetajaid (lasteaiad ja koolid) varajase märkamise ja ennetustöö tõhustamise eesmärgil. Haridusasutuste juurde luuakse tugimeeskonnad, kelle ülesandeks jääb oma koolis teadmisejagamine ja koolisisese võrgustiku edendamine.

Projekti algus ja lõpp: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 281 160 EUR

Toetusmäär: 100%

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projekti koduleht: https://ennetusmudel.ee/

Projektijuht:
Maia Kärdla
Tel: 5309 7407
e-post: maia.kardla@virol.ee

 

 

 

 Rakvere linna perede toetamine kohanemisel

Projekti eesmärk on toetada Rakvere linna elama kolinud Ukraina peresid nende kohanemisel ja integreerumisel. Toetada neid erinevate teensutega, et neil oleks kergem kohaneda ning abistada neid asjaajamisel ametiasutustes. Koordinaatori roll on olla esmane kontakt Rakvere kolivale Ukraina perele ja kogu tema asjaajamise korrraldamisel pere toetamine, tugiisiku roll on toetada peresid ja lapsi igapäevasel toimetulemisel.

Projekti raames on planeeritud palgata koordinaator ja 2 tugiisikut, kes töötavad juba saabunud Ukraina peredega ning nendega, kes saabuvad jooksvalt juurde.

Projekti rahastakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi 85% ulatuses.

Teenuste kasutamiseks tuleb võtta ühendust Rakvere Linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketiga, tel: 51 58 185

 

 

 

Projektide  kohta üldiselt saab täiendavat informatsiooni sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketi kaudu.

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET