12.01.24

Rakvere linnavalitsuse lastekaitsetöötajate tegevusvaldkonnad on:

 • Sotsiaalnõustamine lastega peredele;
 • Lastekaitsealane nõustamine- lapsevanema või last kasvatava isiku toetamine lapse heaolu ja õiguste tagamisel;
 • Last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldusküsimustes.
 • Abivajavate laste toetamine- abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks toetavate meetmete pakkumine.
 • Perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine- vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine asenduskodus, hooldus- või eestkosteperes, elluastumisele kaasaaitamine
 • Koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus.
 • Vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele kaasaaitamine.
 • Laste varaliste õiguste kaitse.
 • Lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine.
 • Lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine

 

Sotsiaalteenuste lastega peredele:

Sotsiaalteenuste osutamist reguleerib Rakvere linnas sotsiaalteenuste määrus

Tugiisikuteenus

Lapsehoiuteenus

Toetavad teenused nagu turvakoduteenus, asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus on juhtumipõhised ning nende teenuste osutamine toimus koos perega. Sobiva teenusepakkuja leidmiseks toimub eelnev hindamine ja koostöö.

Turvakoduteenuse osutajad on Siimusti Metsatareke ja Kohtla-Järve Laste turvakodu

Asendushooldusteenuse osutajad on Rakvere linna lastele: Vinni perekodu ja MTÜ Maria ja lapsed.

Järelhooldusteenuse osutamine toimub koostöös noorega sobivaimail viisil arvestada teenuse osutamiseks kehtestatud nõudeid. 

 

Lastele ja last kasvatavale isikule osutatakse Rakvere linnas järgmiseid teenuseid:

Rakvere Sotsiaalkeskuses

 • Lastepäevakeskus

Helle Ling tel: 322 2332  lastekas@raksotsabi.ee

 • Sotsiaalpedagoogi teenus lasteaia lastele

Maarika Nael maarika.nael@raksotsabi.ee

 • Eripedagoogi teenus lasteaia lastele

Tiina Pihlak  tiina.pihlak001@gmail.com

 • Psühholoogi teenus

Maarika Kongi mkongi@yahoo.com

Merje Õun merje.oun@raksotsabi.ee

Aega on võimalik broneerida telefoni teel numbril +372 53008775

 • Peretöötaja

Angela Jallakas angela.jallakas@raksotsabi.ee

 • Tugiisiku teenus

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

 

Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavad teenused on tasuta Rakvere Linna registris olevatele inimestele.

 

 

Täiendavad teenused Rakvere Linnas

 • Mustrimurdja OÜ

perepsühhoterapeut (pereteraapia) ja psühholoogiline nõustaja Velli Ehasalu https://velliehasalu.ee/  Teenus on tasuline

 • MTÜ Famingo Nõustamine ja Koolitus

Tallinna 21, Rakvere; info@famingo.ee; tel: 56 68 6856 Teenused on tasulised

 • MTÜ Maria ja lapsed

                    perepsühhoterapeut (pereteraapia) Karis Mugamäe

                    Tedre 11, Rakvere, marialapsed@gmail.com,  tel 56 15  11 75 Teenused on tasulised

 

 • Rajaleidja keskus Lapsevanema pöördumisel tasuta

Rajaleidja keskused pakuvad õppenõustamisteenuseid lastele ja noortele ning tuge lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele. Rajaleidja õppenõustamisteenused on mõeldud lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast. Vajalikku infot saad aadressil http://www.rajaleidja.ee/laanevirumaa/

 

 

 Riiklik perelepitus

Perelepitus aitab lahku minevatel lapsevanematel üksmeelele jõuda ning sõlmida lapse huvidest lähtuvad kokkulepped.

Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel, aitab lahendada erimeelsused kohtuväliselt ning jääda toetavateks lapsevanemateks ka pärast lahkuminekut.

Kellele? Perelepitus on mõeldud lapsevanematele, kes plaanivad kooselu lõpetada või on selle juba lõpetanud. Perelepitus eeldab võrdseid partnereid, kes soovivad sõlmida laste huvidest lähtuvaid kokkuleppeid.

Tavapärased teemad perelepituses on lapse elukoht, lapsega suhtlemise kord, ülalpidamise küsimused või ühise hooldusõiguse muutmine (eeldab kohtu suunamist), aga ka muud praktilised küsimused (nt lapse huviharidus, lapsega reisimine, lapse päevakava jms).

Riikliku perelepitusteenuse saamiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus. Täpsem info perelepitusteenuse kohta ja taotluse vorm on leitav sotsiaalkindlustusamet.ee/perelepitus

Riiklik perelepitusteenus on lapsevanemale tasuta.

Siit  saad riikliku perelepitusteenuse kohta põhjalikumalt lugeda.

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET