23.03.16

Linnapeade pakt (Covenant of Mayors) on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tuua kokku Euroopa juhtivate linnade linnapead, et luua alaline võrgustik parimate praktikate omandamiseks ja vahetamiseks energia säästmisel linnapiirkondades.

 

Rakvere oli esimene Eesti linn, kes Euroopa Komisjoni algatusega 2008. aastal liitus, järgnes Tallinn. Paktile kirjutas Brüsselis Rakvere linnapea Andres Jaadla alla  koos sadade teiste Euroopa linnadega  10.veebruaril 2009. Paktiga ühinejad kohustuvad ületama Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades CO2 heitkoguseid oma piirkondades rohkem kui 20 protsenti, rakendades selleks säästva energia tegevuskava oma pädevusse kuuluvates tegevusvaldkondades.

 

 

Loe linnapeade pakti

Vastavalt paktile peab iga linn koostama oma energiatõhususe kava. Rakvere säästva energia tegevuskava valmis 2009. aasta suve hakul ning oli üks esimesi SEAP (sustainable Energy Action Plan) Euroopas üldse. Dokument on aluseks Linnapeade paktiga kohustuseks võetud eesmärkide täitmisel.  Kava näeb põhimeetmena ette linna tänavalgustuse muutmist energiasäästlikumaks ning linna läbiva maakondliku ühistranspordi üleminekut biodiisli kasutamisele suveperioodil, samuti seda, et AS Rakvere Soojus läheb gaasipõhiselt tootmiselt järk-järgult üle biomassi (hakkepuit jt) kasutamisele. Rakvere linn kasutab kogu linna valgustuses nn rohelist elektrit, mis vähendab CO2 emissioone 13% võrra.

Energiakavaga paikapandud eesmärkide saavutamiseks on võimalik taotleda raha Euroopa Liidu erinevatest programmidest. Rakvere on partnerina tegev erinevates energiasäästualastes projektides ja on teadlikult võtnud suuna rohelisele linnale. 

 

Linnapeade pakti koduleht

Toimetaja: INGE PEEBU