Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 lõike 4 kohaselt korraldas Rakvere Linnavalitsus koostöös müraallikate valdajatega oma haldusterritooriumi kohta välisõhu mürakaardi koostamise.

Välisõhu mürakaart koostati olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta. Mürakaardi koostamise aluseks oli müra normtaseme ületamine või elanike põhjendatud kaebuste korral tehtud mõõtmised, mis kinnitavad olulist mürahäiringut.

Rakvere linna välisõhu mürakaardi eesmärk on anda informatsiooni keskkonnamüra levikust ning võimaldada vajadusel müra ohjamise meetmete kavandamist. Keskkonnamüra on soovimatu või kahjulik välisõhus leviv heli, mille tekitab inimene oma tegevusega, sealhulgas maantee- ja raudteeliikluse ning tööstusettevõtete tekitatud müra. Keskkonnamüra hulka ei loeta olmemüra, meelelahutusürituste müra, töökeskkonna müra ja riigikaitseliste tegevuste müra.

Rakvere linna mürakaart on koostatud arvutuste teel. Alusandmetena kasutati Rakvere Linnavalitsuselt saadud informatsiooni, linna territooriumil paiknevateel tootmisaladel teostatud müraallikate kaardistamisi, olemasolevaid varasemaid mürauuringuid ning nii mürakaardi koostamise raames teostatud kui muude liiklusuuringute liiklusloenduste tulemusi. Mürakaardi alusandmete baasaastateks on 2017. ja 2018. aasta.

Ettepanekud ja kaebused Rakvere linna välisõhu mürakaardi kohta edastada koos avaldaja kontaktandmetega kirjalikult Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20, Rakvere linn, 44308 või e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee.

Rakvere linna myrakaart ELLE 310818

Rakvere_myrakaart_liiklus_Ld_600dpi_290818

Rakvere_myrakaart_summaarne_Ld_600dpi_290818

Rakvere_myrakaart_summaarne_Ld_maakasutusega_600dpi_290818

Rakvere_myrakaart_toostus_Ld_600dpi_290818 (1)

Rakvere_myrakaart_liiklus_Ln_600dpi_290818

Rakvere_myrakaart_summaarne_Ln_600dpi_290818

Rakvere_myrakaart_summaarne_Ln_maakasutusega_600dpi_290818

Rakvere_myrakaart_toostus_Ln_600dpi_290818