6.09.23

Rakvere linnavolikogu 06.10.2021 määrus nr 16 Rakvere linna sotsiaaltoetused

 Puudega isiku eluruumi kohandamise toetus

Puudega isiku eluruumi kohandamise toetuse eesmärgiks on tagada toimetulek oma eluruumi piires isikule, kellel on raskused eluruumis liikumisel või enesega toimetulekul.

Toetusega toetatakse taotleja eluruumis:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamist, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamist;
  3) köögitoimingute parandamist.

  (3) Toetuse andmisel arvestatakse taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid ja eluruumi kohandamise põhjendatust. Toetuse suurus on maksimaalselt 85% kogu kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1600 eurot. Komisjoni ettepanekul võib vastavalt kohandamise suurusele olla toetuse piirmäär suurem. Toetust antakse ühekordselt.

Taotlemine

 Toetuse saamiseks esitab taotleja ametiasutusele taotluse, milles on märgitud:
  1) kohandatava eluruumi aadress;
  2) planeeritava kohandamise põhjendus ja üksikasjalik kirjeldus;
  3) taotletava toetuse suurus;
  4) toetuse taotleja omafinantseeringu suurus;
  5) taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sissetulekute suurus.

  (2) Taotlusele tuleb lisada:
  1) omaniku nõusolek plaanitavaks kohandamiseks ning kinnitus, et üürileping kehtib vähemalt viis aastat pärast kohanduse valmimist;
  2) kohandamise maksumuse kalkulatsioon.

  (3) Ametiasutus vaatab toetuse vajaduse hindamiseks üle kohandamist vajava eluruumi.

Toetuse kasutamine ja maksmine

Ametiasutus sõlmib toetuse saajaga ja eluruumi kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist. Kui kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmitakse leping toetuse andmise korralduse alusel. Kui toetuse saaja kuue kuu jooksul arvates toetuse andmise korralduse kättesaamisest lepingut ei sõlmi, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

Lepingus sätestatakse:
  1) teostatavad kohandamistööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused;
  3) kohandamise tegemise aeg;
  4) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

Toetuse summa makstakse töövõtjale arve alusel pärast kohandamistööde valmimist ja kohandamistööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Linnavalitsusel on õigus keelduda toetuse maksmisest eelkõige järgmistel juhtudel:

  1) eluruumis ei ole tehtud planeeritud kohandamist;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja süü tõttu jäi kohandamine kokkulepitud mahus tegemata;
  4) lepingus sätestatud juhtudel.

Toetuse taotlemiseks palume võtta ühendust Rakvere Linnavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Kai-Ly Sankovskiga, tel: 52 54 718

 

 

 

Toimetaja: Immo Jaaniste