4.06.21

27.02.2019.a kinnitas  Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 2 huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019-2021 aastaks.

Kava on kättesaadav linna kodulehel  (link  Riigi Teatajasse) https://www.riigiteataja.ee/akt/402032019007

Kava alusel suurendati toetuse mahtu vähekindlustatud perede lastele huvitegevuse ja huvihariduse toetamiseks, samuti panustatakse info võimaluste loomisse.

Lisaks koostas rakvere linnavalitsus täiendava toetuse taotlemise tingimused ja korra:

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendav toetuse andmise tingimused ja kord 2021. aastal

Toetuste eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti.

2021 toetused:

Osalustasu või õppetasu toetus

1. Osalustasu või õppetasu kulude katmiseks Rakveres pakutaval huvialal, mis ei saa muud toetust Rakvere linnaeelarvest (spordi- või kultuurivaldkonna tegevustoetus, erahuvikooli toetus jt).

 • toetust antakse ühe noore kohta ühel huvialal kuni 80 % osalus- või õppetasust, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kuus kuni üheksal kuul aastas. Toetuse saamiseks peab lapsevanem olema kinnitanud vastavas e-keskkonnas oma lapse osalemise toetataval huvialal.
 • toetust on õigustatud taotlema huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (v.a Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus);
 • taotluse esitamise tähtaeg on 30. september 2021. a. Sellest tähtajast hiljem huvialaga tegelema asunud noore osas esitatakse taotlus jooksvalt ja toetust eraldatakse vahendite olemasolul.

2. Lisatoetuseks 7-19-aastased haridusliku erivajadusega noorele, kes õpib Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või hariduslikust erivajadusest tingitud muus õppeasutuses väljaspool Rakvere linna. Haridusliku erivajadusega õpilased võivad olla nii puudega, õpiraskustega, aga ka andekad või mingitel muudel põhjustel õpikeskkonna kohandamist või lisaõpet vajavad lapsed ja noored.

 • toetust antakse lisatoetuseks osalustasu või õppetasu hüvitamiseks ühel huvialal kuni 40 eurot ühes kuus 9 kuu eest õppeaastas;
 • andeka noore toetuse saamise eelduseks on eelnev osalemine huvihariduses või huvitegevuses Rakveres samal huvialal vähemalt kolm aastat ja tema võimete arendamiseks on vajalik süvaõpe.
 • toetuse taotlemisel tuleb esitada huvihariduse teenuse osutaja põhjendus lisatoetuse vajalikkuse kohta,
 • taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni;
 • toetust on õigustatud taotlema huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (v.a Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus) või lapsevanem.

Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste huvitegevuse toetus

 • eesmärgiks on võimaldada noortele hallatava asutuse poolt pakutud huvitegevuses tasuta osalemist ja huvitegevuse tingimuste parandamist.
 • toetust antakse huvitegevuse tingimuste parandamiseks (juhendaja tasu ja koolituskulu, vahendite ostmine jm). Toetust antakse huvitegevuseks, mis ei saa muud toetust linnaeelarvest.
 • toetuse suuruseks on iga huviringis osaleva lapse kohta kuni 30 eurot ühes kuus üheksal kuul õppeaastas. Lapsevanem peab lapse osalemise kohta huviringis andma kinnituse vastavas e-keskkonnas hiljemalt 5. oktoobril 2021. a.
 • taotlus toetuse saamiseks 2021/2022. õppeaastal tuleb esitada hiljemalt 15. juunil 2021. a. Juhendaja koolituskulude toetust ja toetust vahendite ostmiseks taotletakse jooksvalt.

Laagrites ja võistlustel osalemise toetus

 • toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus).
 • sihtgrupp on 7-19-aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.
 • toetust on õigustatud taotlema organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).
 • Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas.

Transpordi ja osalustasu toetus huvitegevuseks väljaspool Rakvere linna

 • täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus transpordikulude või osalustasu osaliseks kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.
 • sihtrühm on 7-19-aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutustes ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.
 • toetust on õigus taotleda ka lapsele, kes õpib väljaspool Rakvere linna asuvas üldhariduskoolis mõjuvatel põhjustel.
 • Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.
 • Toetust määratakse ühes huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks transpordikulude või osalustasu hüvitamiseks kuni 40 eurot kuus taotleja kohta.

Juhendajate kompetentsi tõstmise toetus

 • eesmärgiks toetada huvitegevuse juhendajate täiendkoolitust oma valdkonnas, sh digipädevuste arendamist.
 • toetuse maksimaalne määr on 150 eurot ühe juhendaja kohta kalendriaastas.
 • toetust saab taotleda huvitegevuse või huvihariduse teenust Rakveres pakkuv juriidiline isik.

Taotluse vormid on kättesaadavad Rakvere linna kodulehel E-teenustes.