18.08.22

Reklaami paigaldamiseks Rakvere linnas palume eelnevalt tutvuda:
• Reklaamiseadus
Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest.
Rakvere linna välireklaami paigaldamise eeskiri
Rakvere linna välireklaami eeskiri sätestab nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale Rakvere linna haldusterritooriumil.
Tasu kehtestamine liiklusvälise teabevahendi, reklaami või muu teabevahendi paigaldamisel linnale kuuluvale avalikus kasutuses olevale alale

Reklaami paigaldamiseks tuleb esitada:
• Vormikohaselt täidetud välireklaami avalikustamise taotlus doc;
• Elektrooniliselt või paberkandjal järgmised dokumendid:
1) välireklaami kujundus;
2) välireklaami asendiplaan;
3) illumineeritud, valgus- või heliefektide korral välireklaami lõpplahendus viisil, mis võimaldab hinnata valgustuse ja efektide mõju (DVD jms);
4) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui välireklaam avalikustatakse kinnismälestisel või muinsuskaitsealal;
5) tehnovõrgu- või rajatise valdaja nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu- või rajatise kaitsevööndisse;
6) ehitise või maa omaniku, sh teekaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek või muu dokument, mis tõendab välireklaami lubamist, kui välireklaami avalikustaja ei ole ise omanik;
7) volitatud esindaja korral volitusi tõendav document.

Täidetud taotlus ja nõutud dokumendid esitada Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee.
Info: Rakvere Linnavalitsus tel 322 5870 või linnakunstnik tel 322 5899.