28.08.23

Toetused

Kultuuri- ja spordivaldkonna tegevustoetus

Tegevustoetuse eesmärgiks on soodustada Rakvere linna elanike huvitegevust ning eneseteostust kultuuri- ja spordivaldkonnas.

1) kultuuriseltsi ja spordiklubi tegevustoetuse esitamise tähtaeg on 15. oktoober (järgmiseks kalendriaastaks).

2) esinduskollektiivi ja esindusvõistkonna toetuse taotlemise tähtaeg on 25. augustil (järgmiseks kalendriaastaks).

Taotluse esitamine E- teenuses SPOKU

 

Kultuuri-ja spordivaldkonna ürituste ning projektide toetus

Toetuse eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada spordi- ja kultuurialast tegevust ning soodustada elanike toimetulekut toetavate ürituste ning projektide korraldamist Rakvere linnas.

Toetust antakse Rakvere linnas toimuva või Rakvere linnaga seotud ürituse korraldamiseks või projekti läbiviimiseks.

Toetust on õigustatud taotlema füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud äriühing.

Taotluse esitamise tähtaeg:

1. toetuse saamiseks järgmise aasta eelarvest on 15. november;
2. toetuse saamiseks jooksva aasta eelarvest on 15. august.

Üritus või projekt, millele toetust taotletakse, peab toimuma või olema lõppenud hiljemalt toetuse eraldamise kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruaril.

Suurürituseks loetakse Rakvere linnas toimuvat üritust, mille toimumisel on täidetud vähemalt kaks järgmistest tingimustest:
1) üritusest osavõtvate isikute või võistlejate arv on suurem kui 100;
2) ürituse varasem või eeldatav pealtvaatajate arv on suurem kui 1500;
3) üritus omab üleriigilist või rahvusvahelist iseloomu.

Maksimaalne toetuse määr:
1) kultuurivaldkonnas on 70% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot;
2) spordivaldkonnas on 50% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot;
3) suurüritusel on 15 000 eurot.

Taotluse esitamine E- teenuses SPOKU

 

RUUMID

Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks (jõust. 01.08.2015)

Toetuse eesmärgiks on spordi- ja kultuuritegevuse valdkonnas harrastusvõimaluste loomine eelkõige Rakvere linna elanikele.

Toetust antakse Rakvere linna haldusterritooriumil toimuvaks regulaarseks kultuuri- või sporditegevuseks. Toetuse hulka arvatakse ka toetuse saaja regulaarse kultuuri- või sporditegevusega seotud sündmuse korraldamine toetuse alusel antud ruumis ja ajal.

Soodustingimustel antakse kasutada ruume projektideks ja sündmusteks, mille sihtgrupiks on noored vanuses kuni 19 aastat (k.a.). Soodustingimuseks on ruumide kasutusse andmine kuni 90%-lise soodustusega. Soodustuse määra kinnitab linnavalitsus. Soodustuse määramisel arvestatakse ruumi valitseja põhjendatud ettepanekut, kättesaadavust sihtrühmale (tasuta üritus jms) ja Rakvere linna noorte osakaalu.

Toetuse taotluse saab esitada e-keskkonnas SPOKU või elektroonilisel vormil digitaalselt allkirjastatuna e-postile linnavalitsus@rakvere.ee doc   
Taotlus tuleb esitada 21 päeva enne toetuse kasutamise algust.

  • Linnavalitsuse hallataval asutusel (sh koolid, lasteaiad, spordikool jne) on õigus oma põhitegevuseks kasutada tasuta teise hallatava asutuse ruume. Ruumide kasutamine toimub asutuste omavahelisel kokkuleppel.

  • Rakvere linna haldusterritooriumil asuval ja erakooliseaduse alusel tegutseval üldharidusasutusel ning huvikoolil on õigus kasutada tasuta ruume õppekavas sätestatud õppeaine õppe korraldamiseks. Ruumide kasutamine toimub erakooli pidaja ja ruumide valitseja vahel sõlmitud kasutuslepingu alusel.

Taotlusele tuleb lisada kavandatav ruumide kasutusgraafik (nädalapäevad ja kellaaeg), mis peab olema eelnevalt kooskõlastatud ruumi valitsejaga (ruumi või rajatise asutuse juhi poolt). Kooskõlastatud kasutusgraafiku kooskõlastamiseks pöörduda asutuse poole, kelle ruume või rajatist soovitakse kasutada.

Linna asutused ja asutuse poolt osutavate teenuste hinnad leiab SIIT
Lisa (täidab ruumi valitseja, NÄIDIS

NB! Kui ruumi kasutaja ei vasta mitterahalise toetuse tingimustele, on võimalik ruume oma tegevuseks kasutada vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

 

Toimetaja: KATRIN JOSELIN