23.09.20

Rakvere linna veevärkide joogivee kvaliteedist 2019. aastal

 

Terviseamet (edaspidi amet) teostab vastavalt veeseaduse (edaspidi VeeS) § 250 lg 1 ja lg 3 ning § 92 lg 1 riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

 

Ameti järelevalve all on Rakvere linnas viis joogivee käitlejat ja viis veevärki:

Joogivee käitleja

Veevärk

Mittevastavad näitajad

1. AS Rakvere Haigla

Rakvere haigla 

-  

2. AS Rakvere Vesi

Rakvere linn

Efektiivdoos – 0,371 mSv/a 

3. AS Rannarootsi Lihatööstus

Rannarootsi Lihatööstuse Rakvere Tootmine

Raud – 288 µg/l 

4. AS Jeld-Wen Eesti 

Jeld-Wen Eesti AS tehas

-  

5. OÜ Estonian Spirit

Rakvere Piiritustehas

-  

 

Joogivee käitlejad teostavad joogivee kontrolli vastavalt ameti Ida regionaalosakonnaga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale.

 

2019. aastal uuritud veeanalüüside tulemuste alusel mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate osas Rakvere linna veevärkide joogivesi vastab sotsiaalministri 24.09.2019 määrusega nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" (edaspidi määrus nr 61) kehtestatud kvaliteedinõuetele. Indikaatornäitajatest ei vasta määruse nr 61 nõuetele raud.

 

AS Rannarootsi Lihatööstuse Rakvere Tootmises on tarbijatele tagatud pakendatud pudelivesi ning ettevõte tegeleb probleemi lahendamisega.

 

AS Jeld-Wen Eesti tehase ja Rakvere Piiritustehase veevärgi 2019. a analüüse ei ole ametile esitatud, mistõttu vajab olukord täiendavat asjaolude väljaselgitamist ning vajadusel järelevalvemenetluse algatamist. OÜ Estonian Spirit peatas 2018. a tootmise Rakvere Piiritustehases.

             

Raud on looduses levinud element, mille kõrgenenud sisaldus joogivees halvendab vee organoleptilisi omadusi, tuues kaasa eelkõige ebameeldiva maitse ja hägususe. Kõrge rauasisaldusega võib kaasneda vee kollakas värvus ja pruun sete. 

 

Ameti kodulehel http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html leiate lisainformatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

 

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/, kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

 

VeeS § 87 lg 4 p 5 järgi kuulub joogivee käitleja ülesannete hulka tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

 

Lisaks juhib amet tähelepanu, et 01.10.2019 kehtima hakanud määruse nr 61 kohaselt on joogivee käitlejatel võimalus kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale/joogivee-jaloodusliku-mineraalvee-kaitlemine/veevarkide-riskihindamine.

 

 

 

Toimetaja: RIIN SIKKA