6.03.14

Kaevetööde eeskiri

 

Kehtestatud: Rakvere linnavolikogu 19.märtsi 2009.a. määrusega nr.6

 

 

 

KAEVETÖÖDE  EESKIRI

 

 

 

1.      peatükk

Üldsätted

 

§ 1. Eeskirja ülesanne

 

(1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab kaevetööde mõiste, kaevetööde tegemise loa saamise ja kaevetööde tegemise korra Rakvere linna haldusterritooriumil.

 

(2) Kaevetööde eeskirja ei kohaldata kalmistu maa- alal ja kaevetööde selles osas, mis on reguleeritud muu õigusaktiga. Tänaval tehtavate kaevetööde osas kohaldatakse kaevetööde eeskirja osas, mis ei ole reguleeritud teeaseaduse või selle alusel antud õigusaktidega.
 
(3) Kaevetöödeks avalikult kasutatava tee sulgemise osas rakendatakse avalikult kasutatava tee sulgemist reguleerivaid sätteid.

 

(4) Teede ja tänavate sulgemise maksu tasumine toimub vastavas maksumääruses sätestatud alustel ja korras.

 

§ 2. Kaevetöö mõiste

 

Kaevetöö eeskirja tähenduses on:

1) pinnases (kaeve)töö tegemine sügavamal kui 30 cm;

2) pinnase planeerimistöö, kui selle tegemisel muudetakse pinnase esialgset kõrgust; 3) pinnases töö tegemine, mille käigus rikutakse tänava- või pinnasekatet;

4) puu ja põõsa istutamisega või väljajuurimisega seotud töö sügavamal kui 30 cm.

 

§ 3. Kaeveluba

 

(1) Kaevetööde tegemine on lubatud kaeveloa  alusel. Kaeveloaga määratakse ära kaevamise tähtaeg, koht, kaevetöö tingmused ja kaevetöö eest vastutav isik.

 

(2) Kaeveluba ei ole nõutav kaevetöödeks, mida tehakse ühe kinnistu piires ja  kus ei ole tehnovõrke- ja rajatisi või muid maa- aluseid ehitisi.

 

(3) Kaeveloa väljastab ja tunnistab kehtetuks  Rakvere linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) määratud ametnik..

 

(4) Kaeveluba võib  taotleda isik, kelle ülesandel kaevetöid tehakse või kes on ise kaevetööde tegija (edaspidi kaevetööde tegija).

 

 

2.      peatükk

Kaeveloa taotlemine ja väljastamine

 

§ 4. Kaeveloa taotlemine

 

(1) Kaeveloa saamiseks esitab kaevetööde tegija vormikohase taotluse vähemalt 10   tööpäeva enne kaevetöödega alustamist. Nimetatud tähtaega ei kohaldata avarii kõrvaldamiseks tehtavate kaevetööde korral. Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

 

(2) Taotlust võib esitada paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

 

(3) Kaeveloa taotluses peavad olema järgmised andmed:

1) taotleja nimi, kontaktandmed, registrikood või isikukood;

2) kaevetööde tegija nimi, kontaktandmed, registrikood või isikukood;

3) kaevetööde tegemise asukoht ja aadress;

4) kaevetööde kavandatav alustamise ja lõpetamise aeg;

5) kaevetöö tegemise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;

6) avalikult kasutatava tänava sulgemist puudutavad andmed (suletava tänava nimi, sulgemise ulatus, sulgemise tähtaeg jms).

 
 (4) Taotlusele tuleb lisada:

1) kaevetööde tegemise maa- ala (kinnistu) omaniku nõusolek, kui taotleja ei ole maa omanik. Nõusolekut ei pea lisama juhul, kui maa omanik on Rakvere linn  

2) tehnovõrgu- või rajatise omaniku/valdaja nõusolek kaevetöö tegemiseks, kui kaevetööd tehakse tehnovõrgu- või rajatise kaitsevööndis;

3) avalikult kasutatava tänava sulgemise korrale vastav sulgemise asukoha skeem ja ühistranspordiettevõtja kooskõlastus;

4) kaevetööde läbiviimise joonis geodeetilisel alusplaanil paberkandjal ja digitaalselt;

5) Muinsuskaitseameti nõusolek kaevetöödeks, mida tehakse Rakvere vanalinna muinsuskaitsealas.

 
(5) Linnavalitsuse ametnik kontrollib taotluse ja nõutavate lisade vastavust nõuetele. Puuduste olemasolul määrab ametnik kirjalikult tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla lühem kui 3 tööpäeva. Kui puudusi ei ole määratud tähtajal kärvaldatud, võib ametnik jätta taotluse läbi vaatamata. Sellekohase otsuse ärakiri saadetakse taotlejale.

 
(6) Linnavalitsuse ametnik esitab kaeveloa taotluse teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhaldurile, kes otsustab teede ja tänavate sulgemise maksu määramise. Maksu tasumise aluseks on maksuhalduri maksuotsus.

 

§ 5. Kaeveloa väljastamine

 

(1) Kaeveloa väljastab linnavalitsuse ametnik. Kaeveloa vormi kinnitab linnavalitsus. Kaeveluba ei väljastata enne teede ja tänavate sulgemise maksu tasumist.

 

(2) Kaeveloas märgitakse:

1) kaevetöö tegija ning vastutava isiku  nimi ja kontaktandmed;

2) kaevetöö tegemise asukoha aadress;

3) kaevetöö tegemise tingimused;

4) kaevetöö tegemise aeg;

5) kaeveloa väljastanud ametniku nimi, ametinimetus, allkiri ja pitser.

6) kaeveloa kättesaanud isiku nimi ja  allkiri;

7) kaeveloa väljastamise kuupäev ja number.

 

§ 6. Kaeveloa väljastamisest keeldumine

 

Kaeveloa väljastamisest keeldumise otsustab linnavalitsuse ametnik 3 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest eelkõige juhul, kui:

1) puuduvad eeskirja § 4 lõikes 4 nõutavad dokumendid;

2) kaeveloa taotluses on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

3) kaeveloa taotlus ei vasta nõuetele;

4) kaeveloa taotlejal on kaevetöö käesoleva eeskirja nõuete kohaselt lõpetamata;

5) kaevetööde tegemisel kohaldatavad abinõud või piirangud ei ole piisavad ohutuse tagamiseks ning kahju vältimiseks.

 

§ 7. Kaeveloa kehtivus

 

(1) Kaeveluba kehtib kaeveloas märgitud tähtajal. Tähtaja muutustest peab kaeveloa saaja koheselt teavitama kaevaloa väljastanud ametnikku, kes otsustab tähtaja muutmise. Tähtaja muutmise kohta teeb kaeveloa väljastaja kaeveloale  märke.

 

(2) Kaeveloa väljastanud ametnik tunnistab kaeveloa kehtetuks, kui:

1) seda taotleb kaeveloa saaja;

2) kaevetöö tegemisel ilmnevad § 6 punktides 2 ja 5 toodud asjaolud;

3) muutuvad oluliselt kaeveloale märgitud andmed/tingimused;

4) kaeveloa taotleja ei ole teavitanud linnavalitsuse ametnikku viivitusest või kaevetöödega alustanud 3 tööpäeva jooksul arvates kaeveloal märgitud kaevetööde alguse kuupäevast.

 

 

3.      peatükk

Kaevetööde tegemine

 

§ 8. Kaevetööde tegemise nõuded

 

(1) Kaevetööde tegemine peab olema vastavuses kaeveloa tingimustega. Üldkasutataval alal peab kaevetööde tegemise kohas olema teave kaevetööde tegemise aja, vastutava isiku ja tema kontaktandmete kohta.

 

(2) Kaevetööde tegemisel peab olema välditud oht keskkonnale, inimestele ja teiste isikute varale ning tagatud juurdepääs teiste isikute kinnistutele.

 

(3) Kaevetööde käigus leitud ohtlikest esemetest, torudest, kaablitest ja muudest ettenägematutest objektidest tuleb koheselt teavitada kaeveloa väljastajat ning vajadusel Häirekeskust.

 

(4) Väljakaevatud pinnast ei tohi paigutada avalikult kasutatavale tänavale. Väljakaevatud pinnas tuleb koheselt teisaldada.

 

(5) Kaevetööde tegemisel peab vältima puude ja põõsaste kahjustamist. Kui kaevetööde tegemise käigus selgub, et puude, põõsaste kahjustamine on vältimatu, tuleb sellest koheselt teavitada linnavalitsuse ametnikku. Kaevetööd tuleb peatada kuni linnavalitsuse ametnikult juhiste saamiseni. Sellekohane märge tehakse kaeveloale.

 

(6)  Avalikult kasutataval tänaval, parklas, haljasalal ja muul sarnasel alal asuva kaevandi täiteks võib kasutada liiva. Kaevandi täitmisel ja tihendamisel tuleb rakendada tehnoloogiat, mille puhul on  kaevandi ala seisund võimalikult sarnane seisundile, mis eelnes kaevetööde tegemisele.

 

(7) Kaevandist väljapumbatud vee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni on vajalik vee- ettevõtja nõusolek. Vee ärajuhtimine pinnasesse toimub maaomaniku eelneval nõusolekul.

 

§ 9. Avarii kõrvaldamisega seotud kaevetööd

 

(1) Avarii kõrvaldamiseks võib alustada kaevetöödega koheselt arvestades eeskirjas sätestatud kaevetööde nõudeid. Sellistest kaevetöödest tuleb esimesel võimalusel teavitada linnavalitsuse määratud ametnikku e- posti või telefoni teel.

 

(2) Avarii kõrvaldamisega seotud kaevetöödeks vormistatakse kaeveluba, kui kaevetööd kestavad rohkem kui 24 tundi.

 

(3) Avarii kõrvaldamisega seotud kaeveloata kaevetööde kohta koostab  kaevetööde tegija  kaevetööde akti, kuhu märgitakse kaevetööde põhjus, tegemise aeg ning tehtud tööde kirjeldus.  Linnavalitsuse määratud ametnik ja kaevetööde tegija vaatavad üle kaevetööde tegemise koha. Ülevaatamisel avastatud puudused ning puuduste kõrvaldamise tingimused märgitakse akti. Akti allkirjastavad linnavalitsuse määratud ametnik ja kaevetööde tegija pärast koha ülevaatamist või tuvastatud puuduste kõrvaldamist.

 

(4) Kaeveloa väljastamisel toimub kaevetööde lõpetamine eeskirja paragrahvis 12  sätestatud korras.

 

§ 10. Kaevetööde peatamine

 

(1) Kaevetöö tegija peab kaevetöö koheselt peatama ja teavitama sellest linnavalitsuse määratud ametnikku, kui:

1) leitakse esemeid, mis võivad kujutada ohtu teistele isikutele ja nende varale või eeskirja § 8 lõikes 3 loetletud ettenägematuid objekte (kaablid, torud jms). Plahvatusohtlikust esemest tuleb teatada koheselt ka Päästeameti Häirekeskusesse;

2) leitakse muinsuskaitseseaduses sätestatud kultuuriväärtusega leid. Kultuuriväärtusega leiust tuleb teavitada ka Muinsuskaitseametit;

3) kaevetöö käigus tekib oht inimeste elule, tervisele ja/või varale või keskkonnale.

 

(2) Linnavalitsuse määratud ametnik võib peatada kaevetöö tehes sellekohase märke kaeveloale, kui:

1) kaevetöö on ohtlik inimeste elule, tervisele ja/või varale või keskkonnale;

2) kaevetöö käigus ei peeta kinni kaeveloa tingimustest või muudes õigusaktides sätestatud kaevetöö nõuetest;

3) kaevatakse kaeveloata. Sellisel juhul koostab linnavalitsuse määratud ametnik akti ebaseadusliku kaevetöö kohta ning esitab selle kohtuvälisele menetlejale väärteomenetluse otsustamiseks.

 

(3) Kaevetööd jätkuvad, kui selleks on andnud loa linnavalitsuse määratud ametnik või vastav ametkond (Päästeamet, Muinsuskaitseamet jt).

 

 

4.      peatükk

Kaevetööde lõpetamine

 

§ 11. Taastamistööd

 

(1) Kaevetööde käigus kahjustatud maa- ala endise seisundi taastab kaevetöö tegija omal kulul.

 

(2) Kaevetöö tegija peab tagama, et taastatud maa- ala (s h sellel asuva rajatise, haljasala jms) kasutamise omadused ja kvaliteet säilivad vähemalt 24 kuud arvates kaevetööde lõpetamise vastuvõtmise kuupäevast. Selle perioodi jooksul ilmnenud puudused/vead kõrvaldab kaevetöö tegija omal kulul 14 päeva jooksul arvates puudusest teadasaamisest. Kui puudus/viga kujutab ohtu teistele isikutele ja/või nende varale, peab Kaevetöö tegija selle viivitamatult tähistama vastava märgistusega.

 

(3) Kui haljasala taastamine eeldab muru külvamist, peab seda tegema esimesel võimalusel ajavahemikus mai- september.

 

 (4) Kaevetööde käigus rikutud tänav peab taastamise järgselt vastama teeseaduses ja selle alusele kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele. Tänava, väljaku või parkla või selle osa pikisuunalise kaevetöö korral tuleb kaevandi serva ja äärekivi või tänavakatte serva vaheline alla 1,0 meetri laiune asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate koos vajaliku aluskihiga. Kuni 5 aastat vanade asfaltkatete üleskaevamisel tuleb asfaltkate taastada kogu sõidutee laiuselt ja kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt.

 

§ 12. Kaevetööde lõpetamine

 

(1)  Kaevetööd lõpetatakse kaevetööde vastuvõtmisega. Kaevetööde lõppemisest teavitab kaevetööde tegija linnavalitsuse määratud ametnikku e- posti või telefoni teel.

 

(2) Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevetööde tegija paigaldatud tehnovõrgu teostusjoonised digitaalselt.

 

(3) Lõpetamise kohta märgib linnavalitsuse määratud ametnik kaeveloas kaevetööde lõppemise täpse kuupäeva ja vajadusel muud lõppemisega seotud täpsustavad andmed.

 

(4) Kaevetöid ei lõpetata, kui kaevetöö tegija ei ole nõuetekohaselt kaevetöid teinud või kaevetööde maa- ala taastanud või ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumenti. 

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER