5.10.23


Rakvere linnajuhtimises osalevate Isamaa erakonna ja 2021-2023 Eesti Keskerakonda esindanud linnavalitsuse ja volikogu liikmete ühise tegutsemise lepe 2023-2025


Seoses 22.10.21 Rakvere linna juhtimises osalemise koalitsioonileppe allkirjastanud endiste Eesti Keskerakonna liikmete ja esindajate seotuse lõppemisega Eesti Keskerakonnaga loetakse Isamaa erakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileping Rakvere linna juhtimiseks aastatel 2021-2025 lõppenuks.

Lähtudes sarnastest arusaamadest Rakvere linna juhtimisel jätkatakse aastatel 2023-2025 linnajuhtimist seda 2021-2023 ühiselt teinud isikute koostöös.

Ühise tegutsemise leppe eesmärk on välja tuua ühiselt kokkulepitud prioriteedid ja tegevused järgmisel kahel aastal, mis aitavad kaasa Rakvere linna pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmisele.

Ühise tegutsemise leppe allkirjastamise järgselt jätkatakse Rakvere linnavolikogus Isamaa saadikurühmana.

Valitsemisprogramm

Hoiame jätkuvalt  kinnistute omanikud vabad kohustusest kõnniteed lumevabad hoida.

Kuulutame välja Rakvere linna keskväljaku arhitektuurikonkursi, kus üheks tingimuseks on maailma suurima liivakella teostus.

Ehitame valmis Arvo Pärdi muusikamaja.

Rajame vajaliku taristu ja valmistame ette  uued elamupiirkonnad, kuhu saab oma kodu ehitada.

Lennuvälja linnaossa loome täiendavaid võimalusi ettevõtetele oma ärihoonete rajamiseks.

Kesklinnaga ühendavad peamised liikumisteed peavad saama tänavavalgustuse ning olema turvalised nii jalgsi kui autoga liikujale. Kõigi uuendatavate projektide puhul eelistame terviklahendusi, kus koos ehitatakse valgustus, kanalisatsioon, kõnni-, ratta- ja sõiduteed.

Teeme tervikuna korda Pikk tn 22 platsi  ning nimetame selle Sigtuna väljakuks.

Maksame noortele õpetajatele ja tugispetsialistidele linna haridusasutusse tööle asudes ühe aasta vältel elamispinna toetust 100 eurot kuus.

Korrastame ja kaasajastame kõik haridusasutuste hooned.

Tõstame sünnitoetust 400 euroni ja ranitsatoetust 125 euroni.

 Vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasust üheks kuuks suveperioodil, kui laps lasteaias ei käi.

Võimaldame tasuta hommikuputru linna lastele lastehoius ja- aias. Võimaldame tasuta hommikuputru ja koolilõuna Rakvere linna  õpilastele.

Võimaldame noorsootöö tegevuseks tänapäevased ruumid.

Tagame mitmekesise huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse linna lastele ja noortele.

Võimaldame tasuta linnatransporti elanikele alates 65. eluaastast.

Tagame piisavalt perearste, toetame kaasomanikuna Rakvere haiglat ja sotsiaalteenuste edasist arengut Rakvere linnas.

Loome tingimused jalgpalli ja rannasportmängude harrastamiseks sisetingimustes. Selleks ehitame Rakveresse jalgpallihalli ja teeme teenuse osutamise kontsessioonihanke rannaspordi sisetingimustes harrastamiseks. Loome erinevas vanuses lastele ja noortele mängu- ja spordiväljakud erinevatesse linnaosadesse ning rajame uue maadlussaali.

Peame lugu oma ajaloolisest pärandist, mille parimaks näiteks on Kolmainu kirik Pikal tänaval. Toetame kiriku renoveerimist.

Kõikides meie tegevustes peab kajastuma innovaatilisus, keskkonnasõbralikkus; turvalisusele, energiasäästule ja rohemajandusele mõtlemine. Koostame rohealade kava ja loome eeldused kogukonnaaedade rajamiseks.

Jätkame kaasava eelarvega Rakvere linna eelarve osana. Seeläbi edendame kogukonna ühendamist ja osalusdemokraatiat.

Partnerid lähtuvad asjaolust, et valitsusprogramm ei hõlma kõiki valitsemisperioodil otsustamist vajavat vaid toob välja olulisemad prioriteedid.

Tööjaotus linna juhtimisel

Ühise tegutsemise leppe kohaselt täidab Isamaa erakond volikogu esimehe ja kaks abilinnapea kohta, mittekoosseisulise linnavalitsuse liikme koha ja Rakvere Linnavolikogus haridus-, kultuuri-, majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimehe kohad.

Endised Eesti Keskerakonda esindanud ja käesoleva leppe omalt poolt allkirjastanud linnakodanikud täidavad linnapea ja abilinnapea koha, volikogu aseesimehe koha ja spordikomisjoni esimehe koha.

Isamaa erakond Rakvere Linnavalitsuse ja Rakvere Linnavolikogu liikmed
   
Sven Hõbemägi  Erika Bauer
Mihkel Juhkami Liidia Bobkova
Kert Karus Sivar Irval
Heli Kirsi Laur Kaljuvee
Roman Kusma Triin Varek
Anne Nõgu Jaak Vettik
Neeme-Jaak Paap  
Marko Pomerants  
Tõnis Pruler  
Üllar Saaremäe  
Tauno Toompuu  

Rakveres 04. oktoobril 2023