10.07.24

 

Koolid linna kaardil

 

Üldhariduskoolid Rakveres:

Munitsipaalkoolid:

Rakvere Põhikool  - aadress: Tartu 2, 44309 Rakvere, tel: 329 5930, e-post: rpk@rakverepk.ee 

Rakvere Vabaduse Kool – aadress: Vabaduse 1, 44316 Rakvere, tel: 5306 5543, e-post: info@rakverevk.edu.ee ja Rakvere Vabaduse Kooli Tallinna tänava õppehoone blogi (1.-5. klassid) aadress: Tallinna tn 29, Rakvere

Rakvere Reaalkool – aadress: Võidu 67, 44313 Rakvere, tel: 322 3472, e-post:  info@rakvererk.ee

 

Erakoolid:

Rakvere Eragümnaasium – aadress: Tööstuse 12, 44311 Rakvere, tel: 322 3940, e-post: reg@reg.ee

Rakvere Waldorfkool – aadress: Pikk 18, 44307  Rakvere, tel: 524 1928,  e-post: rwk@rakverewaldorfkool.ee

 

Riigikoolid:

Rakvere Riigigümnaasium - aadress: Lai 36, 44308, Rakvere, tel: 5699 4128, e-post: kool@rakvere.edu.ee

 

Kutsekoolid:

Rakvere Ametikool – aadress: Piiri 8, 44316 Rakvere, tel 329 5030,  e-post: info@rak.ee

 

Nõustamine:

Hariduse peaspetsialisti juures:  E 9.00-10.30; K 13.00-16.00 või kokkuleppel tel 322 2336.

Koolipikendus, 1. klassi minek,  õpiraskused, koolivahetus, erivajadus jm.

 

Rajaleidja

Hariduslike erivajadusega lastele, nende vanematele, õppeasutuste pedagoogidele ja spetsialistidele ning  kohalike omavalistuste hariduskorraldusega tegelevatele  ametnikele vajalik nõustamisteenus. Eripedagoogi, logopeedi ja psühholoogi vastuvõtt,  tel. 5886 0707

   

 

Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord 

Taotluse kooli vastuvõtuks või lahkumiseks saab esitada Rakvere haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

 

INFO 1.klassi astuva lapse vanematele

Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Rakvere linnas esimesse klassi?
Rakvere linna munitsipaalkoolid on Rakvere Põhikool, Rakvere Vabaduse Kool ja Rakvere Reaalkool. 
Erakoolid on Rakvere Eragümnaasium ja Rakvere Waldorfkool.
Vanem, kes soovib oma lapse panna erakooli, peab jälgima vastava kooli vastuvõtukorda ja -tingimusi.

Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õppima asuvatele lastele määratakse elukohajärgne kool. Esimese pakkumise teeb vanemale Rakvere Linnavalitsus haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO abil, lähtudes koolitee pikkusest ja klassikomplektide arvust (võimalusel arvestades ka õdede-vendade õppimist samas koolis).
Aluseks võetakse lapse elukoha andmed rahvastikuregistris 10. märtsi 2024. a seisuga. Esimesse klassi astuja elukohajärgne munitsipaalkool avaldati 18. märtsil Rakvere haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO http://piksel.ee/arno/rakvere/ kaudu.
Vanem saab e-keskkonda siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

NB! Lastele, kes on saanud otsuse Rajaleidjalt tõhustatud toe või eritoe klassis õppima asumiseks, koolikohta 18. märtsiks ei määratud. Ka neile lastele mitte, kelle kohta on lasteaiad või vanem andnud teada, et nad on pannud Rajaleidjasse nõustamiseks aja kinni (tõhustatud / eritoe klassis õppima asumiseks või koolipikenduse saamiseks).
Kui Teie laps saab Rajaleidjalt otsuse (tõhustatud / eritugi või koolipikendus) või Rajaleidja annab Teile teada, et Teie laps sobib õppima tavaklassis, siis palun sellest teavitada linnavalitsust jane.palu@rakvere.ee.

 

Kuidas määratakse lapsele elukohajärgne põhikool?
E-keskkond ARNO lähtub rahvastikuregistri andmetest ning määrab automaatselt lapsele koolitee pikkuse alusel elukohajärgse põhikooli.
Laste puhul, kelle õde või vend õpib Rakvere Põhikoolis või Rakvere Reaalkoolis, arvestab ARNO süsteem koha pakkumisel ka õdede-vendade õppimist antud koolis. Rakvere Vabaduse Koolis õppivate õdede-vendade puhul ei pruugi (tehnilistel põhjustel) kõigi õpilaste puhul õdede-vendade õppimisega olla arvestatud. Vabandame!
Kohta pakutakse kõikidele lastele, kelle vanem või Rakveres tegutsevad erakoolid ei ole 10. märtsiks linnavalitsust kirjalikult teavitanud  mõne muu kooli (mõni muu kool väljaspool Rakveret) valimisest.

Kõikidele lastele, kellel on nõustamiskomisjoni otsusega soovitatud õppekeskkonna erisusi, on elukohajärgseks kooliks kool, kus 1. septembriks 2024. a on vajalikud erisused ja sobivad klassid loodud.
Vanemal on võimalik lisainfot saada Rakvere Linnavalitsusest telefonil 324 1755, helene.joe@rakvere.ee või 322 2336, jane.palu@rakvere.ee

Kuidas taotleda elukohajärgse põhikooli muutmist?
Vanem saab 18. märtsist kuni 1. aprillini esitada e-keskkonna ARNO kaudu taotluse elukohajärgse kooli muutmiseks.

Elukohajärgse põhikooli muutmist saab taotleda järgmistel põhjustel:
1. Sama pere laps õpib teises koolis.
2. Ühistranspordi kasutamise vajadus kooli jõudmiseks on otstarbekam kui elukohajärgsesse kooli jalgsi liikumine.
3. Muud põhjused, mis vanem toob ise välja.
Rakvere Linnavalitsus arvestab ümbertõstmise avalduste menetlemisel esmajärjekorras õppimisvõimalusega õe-vennaga ühes koolis ja põhjendatud ühistranspordi vajadusega. Taotlused, kus vanem toob välja muu põhjuse kooli muutmiseks, lahendatakse võimaluse korral ja avalduste laekumise järjekorras. Rakvere Linnavalitsus lahendab kooli muutmise taotlused ja esitab koolidele õpilaste nimekirjad hiljemalt 24. aprillil 2024. a.
Alates 18. märtsist 2024. a saab kooli vastuvõtuks taotluse esitada Rakvere haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO ja lisadokumente munitsipaalkoolidesse viia kuni 10. maini 2024. a.

Kuidas saab lapse 1. klassi panna või kooli vahetada pärast 24. aprilli?
• Vanem saab infot vabade õppekohtade kohta: e-keskkonnast ARNO
• Rakvere Linnavalitsuse telefonil 324 1755, helene.joe@rakvere.ee või 322 2336, jane.palu@rakvere.ee

 

Mida teha, kui soovin lapse panna kooli enne tema 7aastaseks saamist?
Koolikohustuslikust east nooremale lapsele saab linnavalitsus koolikohta pakkuda vaid juhul kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on linnavalitsust õppima asumise soovist kirjalikult teavitanud hiljemalt 15. märtsil 2024. a aadressil linnavalitsus@rakvere.ee. Kui vanem teavitab linnavalitsust õppima asumise soovist pärast 15. märtsi 2024. a, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. Kõike eelnevates punktides märgitut kohaldatakse ka koolikohustuslikust east noorema lapse osas.

Vaata ka: Rakvere linnavalitsuse 15. veebruar 2016 määrus nr 1 „Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" (avaldatud Riigi Teatajas) https://www.riigiteataja.ee/akt/420022016014.

Soovitame lugeda ka Haridus- ja Noorteameti nõuandeid "Kas laps on kooliks valmis?"

 

Kooli alguse toetus
Kooli alguse toetuse eesmärgiks on katta osaliselt kulusid, mis tekivad lastega peredele seoses lapse esmakordselt kooli minekuga.
Kooli alguse toetus määratakse Rakvere linna haldusterritooriumil asuva üldhariduskooli 1. klassi õppima asuvale lapsele, kui lapse ning vähemalt ühe lapsevanema või eestkostja elukohana Eesti rahvastikuregistris oli hiljemalt 1. jaanuaril 2024. a registreeritud Rakvere linn. Toetust võib määrata ka väljaspool Rakvere linna asuva kooli 1. klassi õppima asumisel, kui õppimine selles koolis on tingitud lapse hariduslikust erivajadusest.
NB! Kui elukoht Rakveres on registreeritud peale 1. jaanuarit 2024. a, siis antud lapse eest kooli alguse toetust Rakvere linnalt ei saa.
Kooli alguse toetuse määr on 125 eurot ning seda ei maksta välja rahas, vaid antakse tõend, mille alusel saab soetada koolitarbeid tõendile märgitud ettevõtetest. Kooli alguse toetuse määramiseks esitab lapsevanem või eestkostja ajavahemikus 15. aprill kuni 1. september linnavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt avalduse. Linnavalitsus väljastab lapse nimega tõendi, millele märgitakse tõendi kehtivuse aeg ning ettevõtted, millistest koolitarbeid ostes tasub Rakvere linn (vastavalt eelnevalt sõlmitud lepingule) tõendi esitaja eest kehtestatud kooli alguse toetuse määra ulatuses.

Koolialguse toetuse taotlust saate teha e-keskkonnas SPOKU või linnavalituses kohapeal.