27.10.23

Sotsiaalvaldkonna projektid

Sotsiaalkindlustusamet toetab läbi Euroopa Sotsiaalfondi tugiteenuste osutamist raske ja sügava puudega lastele

Lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenus on kohaliku omavalitsuse korraldatavad teenused. Kuni 31.12.2020 toetab sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele teenuse osutamist oma hankepartnerite kaudu. Alates 1. jaanuarist 2021 anti teenuste korraldamine täielikult üle kohalikele omavalitsustele.

Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud Rakvere linnavalitsusega lepingu toetuse kasutamiseks perioodiks 01.01.2021-31.12.2022 summas kuni 219 749, 00 eurot. Toetust makstakse jooksvate kulude alusel teenuste eest, mida osutatakse raske ja sügava puudega lastele, kelle abivajadus on hinnatud juhtumiplaanis ja teenuste kasutamine on märgitud tegevuskavas.

Rakvere linnas osutatakse tugiteenuseid läbi Rakvere linna allasutuse, Rakvere Sotsiaalkeskuse kaudu.

Teenuste kasutamiseks tuleb võtta ühendust Rakvere Linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketiga, tel: 51 58 185

Projekti rahastakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi 85% ulatuses

 

Sotsiaalteenuste laiendamine Rakvere Linnas

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetmest 2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed

Projekt kestab 01.01.2021 kuni 31.12.2022

Projekti toel soovib Rakvere Linnavalitsus  laiendada sotsiaalteenuste osutamist linna abivajajatele. Soovime luua uued võimalused väljaspool kodu osutatav päevahoiuteenuse osutamiseks ning arendada tugigrupp omastehooldajatele. Tahame jätkuvalt pakkuda paindlikku sotsiaalteenuste (tugiisikuteenus, koduteenus ja isikliku abistaja teenus) kättesaadavust, et toetada paremini erivajadustega inimeste tööle jõudmist ning muuta paindlikkumaks sotsiaalteenuse osutamine, et lähedaste hoolduskoormust ning võimaldada eakatel elada võimalikult kaua oma kodus.

Projekti kogumaksumus on 191 197 eurot, millest toetus on 13 330,25 eurot ja Rakvere Linna omaosalus 47 776,75 eurot.

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketi kaudu, telefonil 51 58 185 või emailil: kersti.suun-deket@rakvere.ee 

 

Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Rakvere linnas

Rakvere Linnavalitsus on volitatud esindaja Tapa Vallavalitsuse, Järva Vallavalitsuse, Paide Linnavalitsuse, Türi Vallavalitsuse, AS Järvamaa Haigla, AS Rakvere Haigla, Rakvere Perearstikeskus, OÜ Tapa Perearstikeskus, Paide Pereartikeskus, OÜ Türi Tervisekeskus, FIE Enn Sults ühisprojektis, kui juhtiv partner. 

Projekti eesmärk on parandada koostööd hoolekande- ja tervishoiusüsteemi vahel, koordineerides protsessi, kuidas klient liigub ühelt teenusel teisele võimalikult kiiresti ning lühikese ajaga. 

Projekti raames töötab Rakvere Linna allasutuses Rakvere Sotsiaalkeskuses projekti koordinaator Riin Reinpalu, tel:  5378 8703. Temaga saab võtta, kui hooldusvajadusega abivajaja vajab tuge nii sotsiaalteenuste kui ka meditsiinivaldkonnas. Koordinaatori roll on toetada klienti ja tema lähedasi, et leida ülesse vajalik info ning seeläbi vähendada lähedaste hoolduskoormust ja suunata kliendi teekonda vajalike teenuseni jõudmisel. 

Inikesekeskse koordinatsioonimudeli rakendamise projekti toetab Sotsiaalministeerium 90 000 euroga ja sellel puudub omaosalus. 

Projekt kestab oktoober 2020 kuni 31.detsember 2021

 

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine III voor

Rakvere linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse kuni 2 erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 
III  vooru taotluste esitamise tähtaeon kuni 31.08.2020kuid Rakvere Linnavalitsus võtab avaldusi kuni ette nähtud piirmäära täitumiseni, kuni 2 avaldust.

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke puudest tingitud erivajadusest lähtuvalt.

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaaltöö peaspetsialisti Kai Lipp´u käest.

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine II voor

Rakvere linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse kuni 15 erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 
II  vooru taotluste esitamise tähtaeg 01.05.2019. 

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaaltöö peaspetsialisti Kai Lipp´u käest.

Sotsiaalteenuse arendamine Rakvere linnas

Projekt algab 01.12.2018 ja lõppeb 30.11.2020.

Projekti eesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealiste erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamise võimekust suurendades.

Rakvere Linnas arendatakse projekti raames isikliku abistaja-, tugiisiku- ja koduteenuseid, pakutakse täiendavat koolitust teenuse osutajatele ning supervisiooni, et hoida emotsionaalselt teenuse osutajate motivatsiooni projekti raames. Projekti raames võeti tööle täiendavalt neli tugiteenuste osutajat.

Projekti kogumaksumus on 90 284,82 eurot, millest toetus on kuni 75% projekti abikõlblike kulude maksumusest ehk 67 713,62 eurot. Ülejäänud projekti abikõlblike kulude maksumus kaetakse linnapoolse omafinantseeringuga, mis on kahe aasta peale 22 571,20  eurot.

Täiendav info projekti koht:

 

https://www.innove.ee/uudis/hoolekandeteenuste-taotlusvoorust-toetus/

 

Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal  

Projekti periood 01.03.2017-28.02.2019

Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

Projekti peamiseks eesmärgiks ja tulemuseks on toetada tugiteenuste arendamist ning kvaliteetse teenuse pakkumist vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamisel, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning eakate hooldajatel vähendada hoolduskoormust.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond Sotsiaalministeeriumi haldushalas

Toetuse summa: projekti kogumaksumus 375 675 eurot, millest omafinantseering summas 84 611,25 eurot.

 

Projekti raames töötab Rakvere Linnavalitsuse allasutuses Rakvere Sotsiaalkeskuses kaks tugitöötajat, kes osutavad kodu- ja tugiisikuteenust.

Projektiga liitumise kohta täpsem informatisoon sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket´i ja Sotsiaalkeskuse direktori Mairi Leemets´a käest.

 

Rakvere linn osaleb rahvusvahelises koostööprojektis "Innocare", mis  on suunatud kodudes elavate eakate inimeste elukvaliteedi parandamisele ja nende turvalisuse suurendamisele uuenduslikku tehnoloogiat kasutades.

Projekti tulemusena paranevad eakate inimeste, professionaalsete hooldustöötajate ning omastehooldajate teadmised uuenduslike elektrooniliste toodete ja teenuste kasutamisest. 

"Innocare" projekti kodulehekülg siit.
Projekti algatas Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, kes on ka projekti juhtpartner. 

Projekti partneritena osalevad Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Rakvere linn, Läti Ülikooli Jurmala kolledž, Ape vald ja Cesise linn Lätist ning Nacka vald Rootsist.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmist.

Projekt kestis 2013. aasta lõpuni.

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET