11.02.19

Maamaks

 

Käesoleval aastal esitas Rakvere Linnavalitsus Maksu- ja Tolliametile maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed maamaksu infosüsteemi MAKIS kaudu, mistõttu võib ette tulla maksuandmetes muutusi.

Maamaksu infosüsteem on veebipõhine infosüsteem, kuhu on koondatud maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed erinevatest riiklikest andmekogudest: rahvastikuregistrist, maakatastrist, kinnistusraamatust, riigi kinnisvararegistrist, äriregistrist, aadressiandmete süsteemist ning kuhu kohaliku omavalitsuse ametnikud sisestavad vaid riiklikes registrites puuduvad andmed.

Riigiportaali eesti.ee sisse loginud eraisikud näevad maamaksu infosüsteemi (MAKIS) päringuga » väljavõtet oma maamaksu arvutamise alusandmetest. Sealhulgas näeb päringu tegija oma elukoha aadressi, kõigi oma kinnistute aadresse, temale kuuluva maa arvutusliku omandiosa suurust, maatüki pindala ja ka seda, mis ulatuses on maatükil looduskaitsest või avalikust kasutusest tingitud maksuvabastus.

Lisainfo: makis@maaamet.ee

Maakatastriandmed võivad olla muutunud

Maamaksu muutusi võib 2019. aastal ette tulla ka seetõttu, et katastriandmeid on kaasajastatud ning on muutunud maatükkide pindalad.

 

Maamaks on maa maksustamise hinnast (maa asukohajärgne tsoonihind korrutatud maa suurusega) lähtuv riiklik maks. Maa maksustamishind leitakse maa korralisel hindamisel. Hetkel kehtivad 2001.a maa korralise hindamise tulemused.

Maatüki maksustamishind arvutatakse maatükile vastava hinnatsooni väärtuse ja maatüki pindala korrutamise teel. Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.

Hinnatsoonid  

https://geoportaal.maaamet.ee/docs/pdf/hind2001_eur/663.pdf?t=20101217133044

Maamaks arvutatakse eurodes sendi täpusega.

Maamaksumäär on 0,1-2,5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas. Rakvere linnas on maksumäär 1,5 protsenti maa maksustamishinnast. (Rakvere linnavolikogu määrus 135, 11.oktoober 2001)

 

Maamaksu maksavad https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012003?leiaKehtiv kohaselt

  1. maa omanik või
  2. kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;

1.3. kui maale on seatud hoonestusõigus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja;

1.4. kui maale on seatud kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu maa kasutusvaldaja;

1.5. riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise korral maksab maamaksu maa kasutamise õiguse saanud isik.

Riik maksab maamaksu jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud taotlus või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud või mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei ole kasutusse võtnud. 

 

Maamaksuteated väljastab Maksu- ja Tolliamet isikule, kes on 1. jaanuari seisuga maaomanik või maakasutaja. Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.

E-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on Maksu- ja Tolliametile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. See tähendab, et Maksu- ja Tolliamet edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis/e-tollis kättesaadavaks muutumise kohta.

Kui Maksu- ja Tolliametil maksumaksja e-posti aadress puudub, saadetakse teatis SMS-iga mobiilinumbrile ning kui eelnimetatud kontaktid puuduvad, siis saadetakse maksuteade paberkandjal.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade.

Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks Rakvere Linnavalitsuse maakorraldaja Inge Kuhi poole telefonil 3240 312 või e-posti aadressil inge.kuhi@rakvere.ee .

Maamaksu tasumine. Kuni 64-eurone maamaks tasutakse Maksu-ja Tolliameti poolt saadetud maksuteate alusel 31.märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31.märtsiks 64 eurot ja ülejäänud osa tasutakse hiljemalt 1.oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.

Maamaksu võlgnevuste ja ettemaksude kohta saab teavet Maksu- ja Tolliameti abiinfo telefonilt 880 0810 või info@emta.ee.

 

 

Maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole. https://www.emta.ee/et/eraklient/maksude-ja-nouete-tasumine-volad/rekvisiidid-maksude-tasumiseks

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER