13.12.23

Maamaks alates 1. jaanuarist 2024

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks, mis laekub maa asukohajärgse omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaks arvutatakse protsendina maa maksustamishinnast ehk maa ligikaudsest turuväärtusest.

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril, st. Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksuteate isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestusõiguse või kasutusvalduse omanik, pärimisregistri andmetel kinnisasja pärija.

Alates 01. jaanuarist 2024 hakkavad kehtima 2022. aastal läbi viidud maa korralise hindamise tulemused ja uued maamaksumäärad senise 1,5% asemel. Rakvere linnavolikogu 14. juuni 2023. a määrusega nr 8 kehtestati Rakvere linnas 2024. aastaks maamaksuseaduses lubatud maksimaalsed maksumäärad: elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku puhul 0,5% maa maksustamishinnast aastas ning ülejäänud sihtotstarvetega maa puhul 1% maa maksustamishinnast aastas. 

Maaomanike maksukoormuse kasvu piiramiseks on seatud piir, mille kohaselt ei tõuse ühegi inimese ega ettevõtte maamaks rohkem kui 10%  võrreldes eelmise aastaga. Juhul, kui 10% on väiksem kui 5 eurot, suurendatakse maamaksu summat 5 euro võrra kuni maksimaalse maamaksu summa saavutamiseni. 

Endiselt on maamaksust vabastatud kodualune elamumaa 1500 m² ulatuses. Maaomanikul, korteriomandi omanikul, hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanikul, kellel on 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris sellel maal asuvas hoones püsiv elukoht, on õigus kodualuse maa maamaksuvabastusele.Alates 2024. aastast laieneb kodualuse maa maksuvabastus ka liitsihtotstarbega maadel elavatele koduomanikele, kes siiani olid elamumaa mõttelise osa ulatuses maamaksust vabastatud, aga ärimaa mõttelise osa eest pidid tasuma maamaksu. Kui maaüksus on kaas- või ühisomandis, kehtib maksuvaba piirmäär (1500 m²) kõikide omanike kohta ühiselt.

Maksu- ja Tolliamet arvutab maamaksu kohaliku omavalitsuse üksuse poolt maamaksu infosüsteemi esitatud alusandmete põhjal.

Maamaks kujuneb järgmistest komponentidest, mille muutumisel võib muutuda ka maamaks:

  1. Maa maksustamishind ehk maa ligikaudne turuväärtus, mille Maa-amet on arvutanud iga maaüksuse kohta. 2024. aastal võetakse aluseks 2022. aasta hindamistulemused.

  2. Maksumäär (%), mis Rakvere linnas on 2024. aastal elamumaa puhul 0,5% maa maksustamishinnast aastas ning ülejäänud sihtotstarvetega maa puhul 1% maa maksustamishinnast aastas. 

  3. Kodualuse maa maamaksuvabastus.

  4. Kasvupiirang 10% või 5 eurot aastas.

Maaomanikele väljastatakse uue määraga maksuteated hiljemalt 15. veebruariks 2024. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro. 

Kuni 64- eurone maamaks ühe kohaliku omavalitsuse piires asuvalt maalt tuleb tasuda 1. aprilliks. Kui maamaksusumma ületab 64 eurot, siis tuleb tasuda 1. aprilliks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot ja hiljemalt 1. oktoobriks ülejäänud osa maamaksusummast.

Maamaksu on kõige mugavam tasuda e-teenuste keskkonnas e-MTA, tasuda saab ka pangaülekandega, MTA teenindusbüroodes ning e-arvega.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade.

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks Rakvere Linnavalitsuse maakorraldaja Inge Kuhi poole telefonil 3240 312 või e-posti aadressil inge.kuhi@rakvere.ee

Maamaksu tasumisega seonduvates küsimustes (sh maksusumma laekumine, maksuvõla ajatamine) palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole: 

 

 

Toimetaja: ALEKSANDER KIKKAS