6.01.22

Riigieelarve toetusfondist matusetoetuse eraldamise kord

 

Riigieelarve toetusfondist matusetoetuse eraldamise kord

Vastu võetud 17.01.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist ettenähtud rahaliste vahendite arvelt matusetoetuse rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.

(2) Matusetoetus on täiendav sotsiaaltoetus, mille eesmärk on osaliselt kompenseerida lähedase matusega seotud kulud või kulusid.

(3) Matusetoetuse määramise otsustab Rakvere Linnavalitsus (ametiasutusena) või Rakvere Linnavalitsuse poolt haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel määratud ametnik või ametnikud.

§ 2. Matusetoetust taotlema õigustatud isik

(1) Matusetoetust on õigustaotleda isikul, kes korraldab lahkunu matused, eeldusel, et lahkunu viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel asus Rakvere linnas.

(2) Matusetoetust saab taotleda isiku matmise eest, kelle surmaaeg on 1. jaanuar 2018 või hiljem.

§ 3. Toetuse määr

 Matusetoetuse määr on 250 eurot.

§ 4. Toetuse määramine ja maksmine

(1) Avalduse toetuse saamiseks võib esitada lahkunu lähedane 30 päeva jooksul peale surma registreerimist.

(2) Matusetoetuse avaldus esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt linnavalitsusele ja selles peavad sisalduma järgmised andmed:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoha aadress;
2) lahkunu ees- ja perekonnanimi, isikukood, surmatunnistuse number ja viimane rahvastikuregistri järgne elukoha aadress;
3) pangakonto number;
4) avaldus peab olema allkirjastatud.

(3) Linnavalitsus määrab matusetoetuse või otsustab keeldumise hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Matusetoetus kantakse taotleja poolt avaldusele märgitud pangakontole.

§ 5. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2018.a.

Matusetoetuse blankett

Matusetoetuse taotlemine e-keskkonnas