6.09.23

Rakvere linna sotsiaaltoetused–Riigi Teataja

 

Matusetoetus

Vastu võetud 06.10.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 12 lõike 1 punkti 1 ja § 13 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

§11. peatükk

Matusetoetus

§ 31. Matusetoetus

 (1) Matusetoetus on täiendav sotsiaaltoetus, mille eesmärgiks on kompenseerida osaliselt lähedase isiku matmisega seotud kulusid.

 (2) Matusetoetust makstakse riigieelarve toetusfondist selleks ettenähtud rahaliste vahendite arvelt.

§ 32. Taotlemine

(1) Matusetoetust on õigus taotleda isikul, kes korraldab lahkunu matused.

(2) Matusetoetust saab taotleda isiku matmise eest, kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel asus Rakvere linnas.

§ 33. Matusetoetuse määr

Matusetoetuse määr on 250 eurot.

§ 34. Matusetoetuse määramine ja maksmine

(1) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada määruse § 32 lõikes 1 nimetatud isik 30 päeva jooksul peale surma registreerimist.

(2) Matusetoetuse peavad sisalduma järgmised andmed:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoha aadress, e-posti aadress;
2) lahkunu ees- ja perekonnanimi, isikukood ja viimane rahvastikuregistri järgne elukoha aadress;
3) arvelduskonto number;
4) kinnitus, et taotleja on matuse korraldaja.

(3) Ametiasutus määrab matusetoetuse või otsustab keeldumise hiljemalt nelja tööpäeva jooksul.

Toetust makstakse alates:  01. jaanuarist 2018.a.

Matusetoetuse blankett

Matusetoetuse taotlemine e-keskkonnas