3.12.21

 

Sünni registreerimine

 

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:
• sünni registreerimise avaldus (soovi korral vormistab ametnik eeltäidetud avalduse elektrooniliselt kohapeal);
• avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
• tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (kui see on paberkandjal väljastatud);

 

Seadusest tulenevatel juhtudel võib perekonnaseisuasutus nõuda sünni registreerimiseks ka teisi dokumente, näiteks vanemate abieludokumenti, kui nende abielu andmeid pole kantud rahvastikuregistrisse.


Rakvere linnas toimub avalduste vastuvõtt linnavalitsuses (Lai 20, Rakvere):
• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16
• reedel kell 9-12

Telefonid: 325 8061, 3225878, 322 5877


• Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja ehk tema vanem või eestkostja ühe kuu jooksul pärast lapse sündi. Avaldust saab esitada digitaalselt e-rahvastikuregistris aadressil rahvastikuregister.ee või kui see ei osutu võimalikuks, siis tulles isiklikult perekonnaseisuasutusse kohale.  E-rahvastikuregistris saavad avaldust esitada nii abielus olevad, vabaabielus kui ka üksikvanemad.

• Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul pärast registreerimisavalduse saamist.

• Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud.

• Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele.

• Kui lapse isa teab ette, et tal pole võimalik sünni registreerimise või isaduse omaksvõtu avaldust selle aja jooksul esitada, võib ta vastava tahteavalduse esitada juba enne lapse sündi. Sel juhul peab ta andma nõusoleku ka lapsele antava nime osas.

• Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks. Samas on ka siis vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta.

 

Sünni registreerimine- https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/9034/Lisa_1.pdf#

 

Täiendav informatsioon perekonnaseisutoimingute kohta: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud