Rakvere linnas tegutsevatele erahuvikoolidele toetus

Taotlus esitatakse iga aasta 15. aprillil (järgmiseks õppeaastaks).

Toetuse eesmärgiks on luua Rakvere linnas elavatele noortele vanuses 7-19 aastat mitmekesised, kättesaadavad ja kvaliteetsed võimalused huvitegevuseks.

Toetust makstakse erahuvikoolis õppiva 7- 19- aastase noore eest, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn ja kes õpib EHIS-e andmetel taotleja erahuvikoolis.

Toetust on õigustatud taotlema Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud erahuvikool, mis tegutseb Rakvere linnas (v.a spordikool)

Toetus makstakse huvikoolile.

Taotluse esitamine
Toetuse andmise kord
Erahuvikoolide valdkondade toetuse määr ja toetavate õppekohtade arv 2023/2024. õppeaastaks

 

Noorte omaalgatusprojektide toetus

Toetuse taotlemise tähtajad on igal aastal 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober.

Toetuse eesmärgiks on noorte sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja tervisekasvatuse alase tegevuse arendamine omaalgatuse kaudu ning suurendada selle kaudu noorte osalemist Rakvere linnas toimuvates tegevustes.

Toetust saab taotleda noorteühing või 18-26 aastane füüsiline isik, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

Toetuse määr ühe omaalgatusprojekti kohta on kuni 800 eurot

Taotluse esitamine

Toetuse andmise kord

 

Riigipoolne täiendav toetus huvitegevuse ja huvihariduse valdkonda

22.12.2021 kinnitas  Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 27 "Rakvere linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2022-2024"

12.02.2024 kinnitas Rakvere Linnavalitsus määruse nr 1 "Huvitegevuse ja huvihariduse täiendav toetus"millega reguleeritakse täpsemalt täiendava toetuse taotlemise tingimused.

Toetuse eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti. 

2024 toetused:

1. Huvitegevuse ja huviharidus toetus 2024/2025 õppeaastaks

1. Osalustasu või õppetasu kulude katmiseks Rakveres pakutaval huvialal, mis ei saa muud toetust Rakvere linnaeelarvest (linna huvikool, spordi- või kultuurivaldkonna tegevustoetus, erahuvikooli toetus jt). 

 • toetust antakse ühe noore kohta ühel huvialal kuni 30 eurot kuus kuni üheksal kuul aastas. Toetuse saamiseks peab lapsevanem olema kinnitanud vastavas e-keskkonnas oma lapse osalemise toetataval huvialal. 

 • lapsevanemale makstakse toetust igakuiselt kulu tõendava dokumendi alusel eelmise kuu eest. Kulu tõendav dokument tuleb esitada hiljemalt järgmise kuu 20. kuupäevaks

 • toetust on õigustatud taotlema huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (v.a Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus);

 • taotluse esitamise tähtaeg organisatsioonidele on 25. august 2024 ja lapsevanemale 1. oktoober 2024. Sellest tähtajast hiljem huvialaga tegelema asunud noore osas esitatakse taotlus jooksvalt ja toetust eraldatakse vahendite olemasolul. Toetust ei anta tagasiulatuvalt.

2. Rakvere Linnavalitsuse hallatavale asutusele tasuta huvitegevuse pakkumiseks noortele ja huvitegevuse tingimuste parandamiseks

 • eesmärgiks on võimaldada noortele hallatava asutuse poolt pakutud huvitegevuses tasuta osalemist ja huvitegevuse tingimuste parandamist.

 • toetust antakse huvitegevuse tingimuste parandamiseks (juhendaja tasu ja koolituskulu, vahendite ostmine jm). Toetust antakse huvitegevuseks, mis ei saa muud toetust linnaeelarvest.

 • täiendava huviringi juhendaja tasustamiseks antakse toetust tingimusel, et tegevuses on registreeritud vähemalt 10 õppurit, tegevuses on võimalus osaleda kõigil Rakvere linna munitsipaal põhikoolide õpilastel. Maksimaalne juhendajale makstav toetuse suurus on Rakvere linnavolikogu 27. märtsi 2013 määruses nr 6 „Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused" §-s 4 sätestatud palgaastmele 6 vastav tasu

 • toetust vahendite ostmiseks ja koolituskuludeks võib taotleda jooksvalt. Maksimaalne toetuse summa on 2000 eurot taotluse kohta. 

 • Taotlus täiendava huviringi juhendaja tasustamiseks 2024/2025. õppeaastal tuleb esitada hiljemalt 25. augustil 2024. a. Toetust huviringi juhendaja tasustamiseks makstakse kuni üheksal kuul õppeaastas.

Laagrites ja võistlustel osalemise toetus

 • toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus). Laager või konkurss peab toimuma 2024. aastal.

 • sihtgrupp on 7-19-aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

 • toetust on õigus taotleda ka lapsele, kes õpib väljaspool Rakvere linna asuvas üldhariduskoolis mõjuvatel põhjustel.

 • toetust on õigustatud taotlema organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).

 • Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas.

Osalustasu toetus huvitegevuseks väljaspool Rakvere linna

 • täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus osalustasu osaliseks kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.

 • sihtrühm on 7-19-aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutustes ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

 • toetust on õigus taotleda ka lapsele, kes õpib väljaspool Rakvere linna asuvas üldhariduskoolis mõjuvatel põhjustel.

 • Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.

 • Toetust määratakse ühes huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks osalustasu hüvitamiseks kuni 40 eurot kuus taotleja kohta.

Juhendajate kompetentsi tõstmise toetus

 • eesmärgiks toetada huvitegevuse juhendajate täiendkoolitust oma valdkonnas, sh digipädevuste arendamist.

 • toetuse maksimaalne määr on 150 eurot ühe juhendaja kohta kalendriaastas.

 • toetust saab taotleda huvitegevuse või huvihariduse teenust Rakveres pakkuv juriidiline isik.

Taotluse vormid on kättesaadavad Rakvere linna kodulehel E-teenustes.