Rakvere linnas tegutsevatele erahuvikoolidele toetus

Taotlus esitatakse iga aasta 15. aprillil (järgmiseks õppeaastaks).

Toetuse eesmärgiks on luua Rakvere linnas elavatele noortele vanuses 7-19 aastat mitmekesised, kättesaadavad ja kvaliteetsed võimalused huvitegevuseks.

Toetust makstakse erahuvikoolis õppiva 7- 19- aastase noore eest, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn ja kes õpib EHIS-e andmetel taotleja erahuvikoolis.

Toetust on õigustatud taotlema Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud erahuvikool, mis tegutseb Rakvere linnas (v.a spordikool)

Toetus makstakse huvikoolile.

Taotluse esitamine

Toetuse andmise kord

 

Noorte omaalgatusprojektide toetus

Toetuse taotlemise tähtajad on igal aastal 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober.

Toetuse eesmärgiks on noorte sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja tervisekasvatuse alase tegevuse arendamine omaalgatuse kaudu ning suurendada selle kaudu noorte osalemist Rakvere linnas toimuvates tegevustes.

Toetust saab taotleda noorteühing või 18-26 aastane füüsiline isik, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

Toetuse määr ühe omaalgatusprojekti kohta on kuni 800 eurot

Taotluse esitamine

Toetuse andmise kord

 

Riigipoolne täiendav toetus huvitegevuse ja huvihariduse valdkonda

22.12.2021 kinnitas  Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 27 "Rakvere linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2022-2024"

11.04.2022 kinnitas Rakvere Linnavalitsus määruse nr 1 "Huvitegevuse ja huvihariduse täiendav toetus", millega reguleeritakse täpsemalt täiendava toetuse taotlemise tingimused.

Toetuse eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti. 

2022 toetused:

1. Huvitegevuse ja huviharidus toetus 2022/2023 õppeaastaks

1. Osalustasu või õppetasu kulude katmiseks Rakveres pakutaval huvialal, mis ei saa muud toetust Rakvere linnaeelarvest (linna huvikool, spordi- või kultuurivaldkonna tegevustoetus, erahuvikooli toetus jt). Toetatud tegevustega tutvu SIIN

 • toetust antakse ühe noore kohta ühel huvialal kuni 80 % osalus- või õppetasust, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kuus kuni üheksal kuul aastas. Toetuse saamiseks peab lapsevanem olema kinnitanud vastavas e-keskkonnas oma lapse osalemise toetataval huvialal. 

 • toetust on õigustatud taotlema huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (v.a Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus);

 • taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2022 Sellest tähtajast hiljem huvialaga tegelema asunud noore osas esitatakse taotlus jooksvalt ja toetust eraldatakse vahendite olemasolul.

2. Lisatoetuseks 7-19-aastased haridusliku erivajadusega noorele, kes õpib Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või hariduslikust erivajadusest tingitud muus õppeasutuses väljaspool Rakvere linna. Haridusliku erivajadusega õppurid võivad olla nii puudega, õpiraskustega või mingitel muudel põhjustel õpikeskkonna kohandamist vajavad lapsed ja noored.

 • toetust antakse lisatoetuseks osalustasu või õppetasu hüvitamiseks ühel huvialal kuni 40 eurot ühes kuus 9 kuu eest õppeaastas;

 • toetuse taotlemisel tuleb esitada huvihariduse teenuse osutaja põhjendus lisatoetuse vajalikkuse kohta,

 • taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni;

 • toetust on õigustatud taotlema huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (v.a Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus) või lapsevanem (sh eestkostja).

3. Rakvere Linnavalitsuse hallatavale asutusele tasuta huvitegevuse pakkumiseks noortele ja huvitegevuse tingimuste parandamiseks

 • eesmärgiks on võimaldada noortele hallatava asutuse poolt pakutud huvitegevuses tasuta osalemist ja huvitegevuse tingimuste parandamist.

 • toetust antakse huvitegevuse tingimuste parandamiseks (juhendaja tasu ja koolituskulu, vahendite ostmine jm). Toetust antakse huvitegevuseks, mis ei saa muud toetust linnaeelarvest.

 • toetuse suuruseks on iga huviringis osaleva lapse kohta kuni 30 eurot ühes kuus üheksal kuul õppeaastas. Lapsevanem peab lapse osalemise kohta huviringis andma kinnituse vastavas e-keskkonnas hiljemalt 5. oktoobril 2022. a.

 • taotlus toetuse saamiseks 2022/2023. õppeaastal tuleb esitada hiljemalt 25. juulil 2022. a. Juhendaja koolituskulude toetust ja toetust vahendite ostmiseks taotletakse jooksvalt.

Laagrites ja võistlustel osalemise toetus

 • toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus).

 • sihtgrupp on 7-19-aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

 • toetust on õigustatud taotlema organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).

 • Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas.

Transpordi ja osalustasu toetus huvitegevuseks väljaspool Rakvere linna

 • täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus transpordikulude või osalustasu osaliseks kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.

 • sihtrühm on 7-19-aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutustes ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

 • toetust on õigus taotleda ka lapsele, kes õpib väljaspool Rakvere linna asuvas üldhariduskoolis mõjuvatel põhjustel.

 • Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.

 • Toetust määratakse ühes huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks transpordikulude või osalustasu hüvitamiseks kuni 40 eurot kuus taotleja kohta.

Juhendajate kompetentsi tõstmise toetus

 • eesmärgiks toetada huvitegevuse juhendajate täiendkoolitust oma valdkonnas, sh digipädevuste arendamist.

 • toetuse maksimaalne määr on 150 eurot ühe juhendaja kohta kalendriaastas.

 • toetust saab taotleda huvitegevuse või huvihariduse teenust Rakveres pakkuv juriidiline isik.

Taotluse vormid on kättesaadavad Rakvere linna kodulehel E-teenustes.