6.02.24

Haridustöötaja toetus

Toetuse andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine Rakvere linna munitsipaalkoolides ning soodustada uute õpetajate ja tugispetsialistide elama ja tööle asumist Rakvere linna.

Haridustöötaja toetus on ettenähtud esmakordselt Rakvere linnas tööd alustavale haridustöötajale eluasemekulude hüvitamiseks. Haridustöötajaks loetakse õpetajat, eripedagoogi, logopeedi, koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi.

Eluase, mille kulude hüvitamiseks toetust makstakse, peab asuma Rakvere linnas ning olema toetuse saaja alaliseks elukohaks, st eluruum, mille kulude hüvitamiseks toetust makstakse, peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgseks elukohaks. Eluase ei pea olema taotleja omandis, see võib olla tema kasutuses ka üürilepingu, tasuta kasutamise lepingu või muul õiguslikul alusel.

Toetuse suuruseks on 125€ kuus ja seda võib maksta 12 kalendrikuu jooksul arvates haridustöötaja tööle asumise kuupäevast Rakvere linnale kuuluvas üldhariduskoolis. Tööle asumise kuupäevaks loetakse töölepingu sõlmimise kuupäeva. Toetuse määramisel makstakse toetuse summa iga kuu 5. kuupäevaks toetuse  saaja pangakontole. Tegemist ei ole sotsiaaltoetusega, seetõttu arvatakse makstavast toetusest maha tulumaks jm õigusaktides ettenähtud maksud. Toetuse maksmine peatub perioodiks, mil toetuse saaja on  emapuhkuse, vanemapuhkusel või isapuhkusel või täidab aja- või asendusteenistuskohustust. Haridustöötaja toetuse maksmine lõpetatakse, kui toetuse saaja lõpetab töötamise Rakvere linnale kuuluvas üldhariduskoolis või toetuse saaja ei vasta enam määruse § 3 lõikes 1 sätestatud toetuse saaja nõuetele.

Toetuse saamisel ei ole vanusepiiri.

Toetuse saamiseks peab haridustöötaja töötama vähemalt 0,5 kohaga õpetajana või tugispetsialistina Rakvere linnale kuuluvas üldharidusasutuses ning olema omandanud erialase kõrghariduse ning vastama ka kvalifikatsiooninõuetele, mis on reguleeritud hetkel Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 nr määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" https://www.riigiteataja.ee/akt/105072022003 .

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30 päeva jooksul üldhariduskoolis tööle asumise kuupäevast. 

Toetuse saaja nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid tuleb esitada ühekordselt toetuse taotlemisel.

Rakvere Linnavolikogu 23.11.2022 määrus nr 18 "Haridustöötaja toetus" https://www.riigiteataja.ee/akt/429112022018

Poolik taotlus kustub 45 päeva peale alustamist.

 

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude tasumise vabastamise taotlus

Vanemate poolt kaetava lasteaia kohatasu tasumisest on vanem vabastatud: 
1) 50% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
2) 80% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

 

Kohatasu maksmise soodustust on võimalik saada ainult lasteaiarühmas käiva lapse eest
Nt kui pere üks laps käib lasteaiarühmas ja teine lastehoiurühmas, siis soodustust saab ainult lasteaiarühmas käiva lapse kohatasult.

Vabastus kehtib ainult juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukohana on rahvastikuregistrisse märgitud Rakvere linn.

Vabastust ei kohaldata tagantjärele.

Rakvere Linnavolikogu 14.12.2022 määrus nr 21 "Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Toimetaja: HELENE JÕE