6.09.23

Sotsiaaltoetused

 

Rakvere linn hoolib oma kogukonna liikmetest

Lisaks riiklikule toimetulekutoetusele toetatakse vähemkindlustatud peresid Rakveres ühekordsete toetuste maksmisega, hoidmistasust vabastamise ning suvelaagritest osavõtu võimaldamisega.

1-9. klassi õpilastele tagab tasuta koolitoidu riik, puuduva osa katab kohalik omavalitsus.

10.-12. klassis õppivatele õpilastele ja lasteaialastele, kes on pärit vähekindlustaud peredest, tagab kohalik omavalitsus eriotsuse alusel tasuta kooli- või lasteaiatoidu.

Esimesse klassi minevatele lastele makstakse 125 eurot kooliminekutoetust.

Liinibussides võimaldatakse tasuta bussisõitu linna haldusterritooriumil elavatele raske puudega inimestele, üle 70-aastastele pensionäridele, represseeritu tunnistuse omanikele ja 4- ja enamalapseliste perede lastele. Kord aastas makstakse represseeritutele toetust 100 eurot.

Rakvere linna elanikeregistrisse kantud sünnitajatele makstakse sünnitoetust 400 eurot.

Raske ja sügava puudega täisealiste inimeste ning keskmise, raske ja sügava puudega laste hooldajatele makstakse hooldajatoetust. 

Sotsiaaltoetuste saamise kriteeriumid ja taotlemise tingimused on reguleeritud vastava toetuse korras. Eraldatud toetus kantakse toetuse saaja või teenuseosutaja arvele.

Alus Rakvere Linnavolikogu määrus 16.10.2021 määrus nr 16 Rakvere linn sotsiaaltoetused.

Toimetaja: Immo Jaaniste