6.09.23

Kooli alguse toetus

 

Alus: Rakvere Linnavolikogu 16.10.2021 määrus nr 16 Rakvere linna sotsiaaltoetused

Kooli alguse toetust 125 euro ulatuses on õigus saada Rakvere linna haldusterritooriumil asuva üldhariduskooli 1. klassi õppima asuval lapsel kui lapse ning vähemalt ühe lapsevanema elukohaks Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt kooliminekuaasta 1. jaanuariks registreeritud Rakvere linn.
Kooli alguse toetuse määramiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja ajavahemikul 01. aprillist kuni 01. septembrini linnavalitsuse sotsiaalosakonnas või läbi e-keskkonna kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht ning kool kuhu laps õppima asub. Linnavalitsus väljastab koolimineva lapse nimele tõendi. Tõendile on märgitud ettevõtted, kellelt koolitarbeid ostes tasub Rakvere linn tõendi esitaja eest kuni 125 euro suuruse arve. Tõend kehtib  alates 01.juunist kuni 10. septembrini.
 


Kooli alguse toetuse blankett