29.08.23

Rakvere linnavolikogu 25.06.2014 a. määrus nr 14 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"  https://www.riigiteataja.ee/akt/428062014054
Avaliku ürituse korraldamise teade 

Rahvastikuregistri toimingud

Elukohateade trükitav pdf, eesti keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/14_Elukohateade_2019_est.pdf
Elukohateade elektroonselt täidetav, eesti keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/SIM_03012019_m2_Lisa1_taidetav.pdf
Elukohateade trükitav pdf, inglise keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/15_Elukohateade_2019_eng.pdf
Elukohateade elektroonselt täidetav, inglise keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/SIM_03012019_m2_Lisa2_taidetav.pdf
Elukoha registreerimine pdf e-teenus
Ruumi omaniku avaldus pdf e-teenus

Kultuuri- ja spordivaldkond

Taotlusi saab esitada SPOKU keskkonnas
Taotlus ruumide ja rajatiste kasutamise toetuseks doc pdf  

Haridus- ja noorsootöö valdkond

Avaldus lapse lasteaiaasutusse vastuvõtmiseks - saab esitada ARNO keskonnas.

Sotsiaalvaldkond

Sünnitoetuse avaldus doc  
Ühekordse sotsiaaltoetuse blankett doc  
Lastega perede sotsiaaltoetused doc pdf  
Hooldajatoetus doc  
Kooli alguse toetus doc  
Taotlus eluruumi kasutamiseks doc
Sõidusoodustuse avaldus doc

Linnamajanduse planeerimise valdkond

Raieloa taotluse vorm doc  
Loa taotluse vorm sõitmiseks liiklusmärgi 313. Veoauto sõidu keeld mõjupiirkonnas E-teenus 
Tänava sulgemise loa avaldus E-teenus
Kaevetööde teatis, luba doc
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks füüsiline isik pdf 
Avaldus riigilõivu tagastamiseks doc
Avaldus katastriüksuse jagamiseks juriidiline isik pdf 
Avaldus katastriüksuse jagamiseks füüsiline isik pdf 
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks füüsiline isik pdf  
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks juriidiline isik pdf  
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks juriidiline isik pdf  
Riigimaale hoonestusõiguse seadmise avaldus pdf  
Välireklaami avalikustamise taotlus doc  
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm rtf

Ehitisregistri "Taotluste ja teatiste esitamise blanketid"

Majandustegevuse registri toimingud

Toimetaja: Immo Jaaniste