29.12.21

Rakvere linnavolikogu 25.06.2014 a. määrus nr 14 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"  https://www.riigiteataja.ee/akt/428062014054

 

Avaliku ürituse korraldamise teade E-teenus

 

Rahvastikuregistri toimingud

Elukohateade trükitav pdf, eesti keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/14_Elukohateade_2019_est.pdf

Elukohateade elektroonselt täidetav, eesti keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/SIM_03012019_m2_Lisa1_taidetav.pdf

 

Elukohateade trükitav pdf, inglise keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/15_Elukohateade_2019_eng.pdf

Elukohateade elektroonselt täidetav, inglise keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/SIM_03012019_m2_Lisa2_taidetav.pdf

Elukoha registreerimine pdf    e-teenus   
Ruumi omaniku avaldus
 pdf  e-teenus
 

Kultuuri- ja spordivaldkond

Taotlusi saab esitada SPOKU keskkonnas
Taotlus ruumide ja rajatiste kasutamise toetuseks doc pdf  

 

Haridus- ja noorsootöö valdkond

Avaldus lapse lasteaiaasutusse vastuvõtmiseks doc
 

Sotsiaalvaldkond

Sünnitoetuse avaldus doc  
Ühekordse sotsiaaltoetuse blankett doc  
Vähekindlustatud perede laste koolitoetus doc pdf  
Hooldajatoetus doc  
Ühekordne lapse kooliminekutoetus doc  
Taotlus eluruumi kasutamiseks doc
Sõidusoodustuse avaldus doc

Linnamajanduse planeerimise valdkond

Raieloa taotluse vorm doc  
Loa taotluse vorm sõitmiseks liiklusmärgi 313. Veoauto sõidu keeld mõjupiirkonnas doc 
Tänava sulgemise loa avaldus E-teenus
Kaevetööde teatis, luba doc
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks füüsiline isik pdf 
Avaldus riigilõivu tagastamiseks doc
Avaldus katastriüksuse jagamiseks juriidiline isik pdf 
Avaldus katastriüksuse jagamiseks füüsiline isik pdf 
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks füüsiline isik pdf  
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks juriidiline isik pdf  
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks juriidiline isik pdf  
Riigimaale hoonestusõiguse seadmise avaldus pdf  
Välireklaami avalikustamise taotlus doc  
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm rtf

Ehitisregistri "Taotluste ja teatiste esitamise blanketid"

Majandustegevuse registri toimingud

Toimetaja: ILMAR KUTSER