6.09.23

Ühekordne sotsiaaltoetus


Alus: Rakvere Linnavolikogu määrus 16.10.2021 määrus nr 16 Rakvere linna sotsiaaltoetused.


Ühekordset sotsiaaltoetust on õigus saada:

1) vähekindlustatud üksikisikul või perel;

2) sügava puudega üksikisikul;

3) raske puudega üksikisikul ortopeediliste, invatehniliste ja muude abivahendite ostmiseks või üürimiseks.

Vähekindlustatud üksikisik või pere on isik või pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 450 eurot. Erandkorras käsitletakse vähekindlustatud üksikisikuna üksi elavat pensionäri, kelle sissetulek (v.a Sotsiaalkindlustusameti poolt makstav igakuine sotsiaaltoetus) on kuni 580 eurot kuus. 

Ühekordse sotsiaaltoetuse liigid:

Toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul

Toetust makstakse õnnetusjuhtumist või kriisist põhjustatud kulude osaliseks hüvitamiseks eelkõige järgmistel asjaoludel: töövõimetuks muutumine või raske haigus, tulekahju, vargus, eluaseme puudumine erakorralistel asjaoludel, pereliikme või lähedase matuste korraldamiseks jne.

Toetus ortopeediliste, invatehniliste ja muude abivahendite ostmiseks või üürimiseks

(1) Kuni 100 euro suuruse omaosalustasuga abivahendi ostmise puhul kompenseeritakse 80% abivahendi maksumusest.

(2) Erandkorras võib sotsiaaltoetuste määramise komisjoni põhjendatud ettepaneku alusel määrata abivahendi 100%-lise kompensatsiooni ning üle 100 euro suuruse omaosalustasuga abivahendi ostmise kulu hüvitamise.

(3) Toetust võib määrata kuni 4 korda aastas

Toetus retseptiravimite hinna kompenseerimiseks

Toetust võib määrata ühele isikule mitte rohkem kui 80 eurot korraga ning mitte rohkem kui kolm korda kalendriaasta jooksul.

Toetus hooldusvahendite maksumuse kompenseerimiseks

Toetust võib määrata ühele isikule mitte rohkem, kui 64 eurot korraga ning mitte rohkem kui kolm korda kalendriaasta jooksul.

Toetus eriarsti visiiditasude, haigla voodipäevatasu omaosaluse ja väljaspool Rakvere linna eriarsti vastuvõtule sõiduks sõidukulude kompenseerimiseks

Toetust võib määrata ühele isikule mitte rohkem kui 50% ulatuses tema poolt esitatud kuludokumentide alusel, maksimaalselt kuni 50 eurot korraga ning mitte rohkem kui kaks korda kalendriaasta jooksul.

Toetus viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks

Toetust antakse raske või sügava puudega inimeste viipekeeletõlgi kasutamiseks asjaajamisel kuni 100 euro ulatuses kalendriaastas.

Toetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule

Toetust makstakse  kinnipidamisasutusest vabanenud isikule tekkinud esmaste kulude katmiseks. Toetuse suurus on 80 eurot ning seda on õigus taotleda 3 kuu jooksul pärast vabanemist.

Toetus lastele hädavajalike kulude katmiseks

(1) Toetust makstakse koolitarvete, riiete, jalanõude jne ostmiseks lastele ning muude hädavajalike kulutuste tegemiseks. Toetust võib määrata ühele perele mitte rohkem kui 50 eurot lapse kohta ning mitte rohkem kui kaks korda kalendriaasta jooksul.

(2) Asendushooldusest elluastuvatele lastele makstakse toetust kolimiseks, eluaseme remondiks ning esmaste majapidamistarvete ostmiseks kuni 300 eurot. Toetuse suuruse otsustab komisjoni ettepanekul linnavalitsus.

Toetus lapse õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks

Toetust makstakse nii koolis kui lasteaias käiva lapse õppekavavälises tegevuses osalemise (klassiekskursioon, teatri külastus jms) kulude kompenseerimiseks, kuid mitte rohkem kui 50 eurot aastas.

Taotlemine. Ühekordse sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaaltööspetsialistide poole (Lai tn 20, vastuvõtt esmaspäeval ja reedel 9.00 – 12.00 ning kolmapäeval 13.00-16.00), kus tuleb täita vormikohane avaldus ning lisada sellele perekonna sissetulekuid ja toetuse vajadust tõendavad dokumendid. Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.


Ühekordse toetuse blankett

 

Toimetaja: Immo Jaaniste