26.10.23

Lastega perede sotsiaaltoetused

 

Alus: Rakvere Linnavolikogu 06.10.2021 määrus nr 16 Rakvere linna sotsiaaltoetused

Lastega perede sotsiaaltoetuseid on õigus saada kui lapse ning vähemalt ühe lapsevanema elukohaks on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Rakvere linn ning perekond on vähekindlustatud. Vähekindlustatuks loetakse laste koolitustoetuse taotlemisel peret, kellele makstakse käesoleval kuul toimetulekutoetust või kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta kuus on pärast tuludest dokumentaalselt tõendatud normpinna ulatuses eluasemekulude maha arvamist väiksem kui pooleteistkordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.

Lastega perede sotsiaaltoetuste liigid:

1) toitlustamine Rakvere linnas asuvates lasteaedades, üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes;

2) kohatasu toetus Rakvere linnas asuvates lasteaedades;

3) õppetasust vabastamine Rakvere linna haldusterritooriumil asuvates huvikoolides, spordiringides või muudes huviringides (mitte rohkem kui ühe huviringi tasu ühele lapsele);

4) mõjuvatel põhjustel väljaspool Rakvere linna asuvates üldhariduskoolides õppivate laste toitlustamiskulud, sõidukulud ning õpilaskodu üürikulud.

 

Taotlemine

 Toimetulekutoetuse taotleja märgib toimetulekutoetuse avaldusel lisakuluna koolieelse lasteasutuse kohatasu toetuse ja koolieelse lasteasutuse toitlustamise toetuse saamiseks vastava märke ning lisab avaldusele käesoleval kuul maksmisele kuuluvad arved.

 

Taotleja, kes ei saa toimetulekutoetust, esitab linnavalitsuse toetustespetsialistile aadressil Lai 20, (vastuvõtt esmaspäeval ja reedel 9.00 – 12.00 ning kolmapäeval 13.00 – 16.00) järgnevad dokumendid:

1) avalduse;

2) tõendid toetuse taotlemisele eelnenud kolme kuu netosissetuleku kohta kõigilt leibkonna liikmetelt;

3) dokumendi elatise määramise kohta;

4) töötukassa tõendi töötu pereliikme kohta;

5) eluasemekulusid tõendavad dokumendid;

6) väljaspool Rakvere linna haldusterritooriumi asuvas üldhariduskoolis õppimise korral põhjenduse, miks laps Rakveres õppida ei saa.

 

Avaldus õpilaskodu toetuse, üldhariduskoolide toitlustamise ja huvikooli toetuse saamiseks esitatakse üks kord aastas 15. septembriks. Avaldus sõidusoodustuse saamiseks esitatakse 15. Augustiks. Avaldus koolieelse lasteasutuse kohatasu toetuse ja toitlustamise toetuse saamiseks esitatakse kahel korral aastas 15. septembriks, 15. märtsiks. Mõjuvatel põhjustel (kui keegi lapsevanematest on ootamatult töötuks jäänud, töövõime kaotanud või muul sarnasel põhjusel) võib avaldusi esitada ka teistel aegadel.

Lastega perede sotsiaaltoetused docpdf

Toimetaja: KATRIN JOSELIN