2.01.24

Toimetulekutoetus

 

Alus: Sotsiaalhoolekandeseadus  (RT I, 30.12.2015, 5)

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine, määrus Riigi Teatajas:  Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine–Riigi Teataja


Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiir on 200 eurot esimese täiskasvanud pereliikme, teise ja iga järgneva täisealise pereliikme kohta 160 eurot ning 240 eurot iga alaealise pereliikme kohta. 

Taotlemine. Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb taotlejal pöörduda   sotsiaaltööspetsialisti poole (Lai 20), kus tuleb täita vormikohane avaldus ning lisada järgmised dokumendid:

• kõigi pereliikmete kontoväljavõtted viimase 30 päeva kohta
• alalise eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (eluruumi ostu-müügileping, üürileping);
• pereliikmete isikut tõendavad dokumendid esmasel taotlemisel
• elamuvaldaja poolt väljastatud makseteatis üüri ja kommunaalkulude kohta;
• elektriarve
• gaasiballooni kviitung;
• kviitungid kütte ostmise kohta;
• üliõpilastel koolitõend stipendiumi/õppetoetuse saamise või mittesaamise kohta;
• maamaksu arve;
• hoonekindlustuse arve. 

Toimetulekutoetuse blankett

Perekonna omandis olev vara