4.10.21

Toimetulekutoetus

 

Alus: Sotsiaalhoolekandeseadus  (RT I, 30.12.2015, 5)

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Rakvere linnavolikogu määrus 17.02.2016  nr.4


Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiir on 150 eurot esimese täiskasvanud pereliikme, teise ja iga järgneva täisealise pereliikme kohta 120 eurot ning 180eurot iga alaealise pereliikme kohta. 

Taotlemine. Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb taotlejal pöörduda   toetustespetsialisti poole (Lai 20), kus tuleb täita vormikohane avaldus ning lisada järgmised dokumendid:
• alalise eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (eluruumi ostu-müügileping, üürileping);
• pereliikmete isikut tõendavad dokumendid
• elamuvaldaja poolt väljastatud makseteatis üüri ja kommunaalkulude kohta;
• elektriarve
• gaasiballooni kviitung;
• kviitungid kütte ostmise kohta;
• töökohast palgatõend töötasusummade ja neist mahaarvatud tulumaksu, töötuskindlustusmaksu ja makstud elatisraha suuruse kohta;
• töötutel koopia Töötukassa poolt välja antud töötu individuaalsest tööotsimiskavast;
• haiguslehel viibimisel Haigekassast tõend makstud hüvitise kohta;
• tõend elatisraha saamise kohta või kohtutäituri tõend elatisraha mittesaamise kohta;
• üliõpilastel koolitõend stipendiumi/õppetoetuse saamise või mittesaamise kohta;
• üle 16-aastastel õpilastel kehtiv õpilaspilet või koolitõend;
• maamaksu arve;
• hoonekindlustuse arve. 

Toimetulekutoetuse blankett

Perekonna omandis olev vara

Toimetulekutoetuse taotlemine e-keskkonnas