3.11.23

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine Rakvere Linnas

Rakvere linn liitus aasta alguses Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektiga „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Piloodi raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab Rakvere Linnavalitsus

Rakvere Linnas osaleb projektis 15 inimest perioodil 01.01.2023 - 31.12.2024.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

ISTE teenusemudeli tutvustus 

Eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat käsitlust ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • ta on vähemalt 16-aastane
  • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
    • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
    • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

Projekti sisenemiseks ja teenusekomponentide vajaduse hindamiseks tuleb eelpool kirjeldatud tingimustele vastaval isikul või tema lähedasel pöörduda sotsiaalosakonna poole. Juhtumikorraldaja viib läbi hindamise nii vestluse kui olemasolevate dokumentidega tutvumise kaudu.

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/isikukeskse-erihoolekande

 

Teenuskomponentide loetelu Rakvere Sotsiaalkeskuses  Hinnakiri

Teenusekomponetide loetelu MTÜ Virumaa Tugiteenus  Hinnakiri

Teenusekomponentide loetelu OÜ Inger Koolitus  Hinnakiri

Rakvere Sotsiaalkeskuses ISTE projekti baasteenuse koordinaator Carmen Kond, tel: 5918 5200, email: Carmen.Kond@raksotsabi.ee

Lisateenuse osutajate hange Viide

 

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET